دسته: خوراک و فرآورده های کشاورزی

کنسرو ماهی تون در روغن– - استاندارد ملی 2870

کنسرو ماهی تون در روغن– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون- استاندارد ملی ۲۸۷۰

استاندارد ملی 2870 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:کنسرو ماهی تون در روغن– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد،تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری کنسرو ماهی تن در روغن است. این استاندارد ، برای [...]
كنسرو ذرت شيرين - استاندارد ملی 2789

كنسرو ذرت شيرين- ويژگي ها و روش هاي آزمون- استاندارد ملی ۲۷۸۹

استاندارد ملی 2789 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:كنسرو ذرت شيرين - ویژگیها و روش های آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روش های آزمون ، بسته بندی و نشانه گذاری کنسرو ذرت شیرین می‌باشد. این استاندارد برای [...]
آرد سویا - استاندارد ملی 2357

آرد سویا-ویژگی ها و روش های آزمون- استاندارد ملی ۲۳۵۷

استاندارد ملی 2357 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع: آرد سویا-ویژگی­ ها و روش­ های آزمون   هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها ،روش های نمونه برداری و آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری آرد سویا می‌باشد. دامنه کاربرد این استاندارد برای انواع آرد سویا [...]
نمک خوراکی بدون ید - استاندارد ملی 26

نمک خوراکی بدون ید- استاندارد ملی ۲۶

استاندارد ملی 26 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی   موضوع: نمک خوراکی بدون ید- ویژگی­ ها و روش­ های آزمون     هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکو شیمیایی ، بسته بندی ، نشانه گذاری و روشهای آزمون نمک خوراکی بدون ید تصفیه شده [...]
اندازه گيري ميزان فلورايد چای- استاندارد ملی 15547

اندازه گيري ميزان فلورايد چاي- استاندارد ملی ۱۵۵۴۷

استاندارد ملی 15547 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:چاي- اندازه ­گيري ميزان فلورايد- روش آزمون   مقدمه فلوراید آنیون بسیار مهم است که در برخی مواد غذایی موجود بوده و مقادیر کم آن به ویژه برای جلوگیری از آسیب های دندانی در انسان، ضروری می باشد. گیاه چای بیش از [...]
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15496

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش فيلتر اپي‌فلورسنت مستقيم- استاندارد ملی ۱۵۴۹۶

استاندارد ملی 15496 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي- آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش فيلتر اپي‌فلورسنت مستقيم/ شمارش پليت هوازي- روش غربال‌گري- روش آزمون    مقدمه  پرتودهی مواد غذایی برای فرآوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز به منظور کنترل عوامل بیماری زا قابل [...]
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15497

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي‌شده حاوي سلولز با استفاده از طيف‌نمايي تشديد اسپين الكترون (ESR) – استاندارد ملی ۱۵۴۹۷

استاندارد ملی 15497 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي- آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي‌شده حاوي سلولز با استفاده از طيف‌نمايي تشديد اسپين الكترون (ESR) - روش آزمون   مقدمه پرتودهی مواد غذایی برای فراوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز و به منظور کنترل عوامل بیماری زا قابل انتقال [...]
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15495

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش سنجش دنباله DNA – استاندارد ملی ۱۵۴۹۵

استاندارد ملی 15495 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي – آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش سنجش دنباله DNA – روش غربال‌گري- روش آزمون   مقدمه پرتودهی مواد غذایی برای فراوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز و به منظور کنترل عوامل بیماری زای قابل [...]
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15494

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از لومينسانس تحريك‌شده با نور- استاندارد ملی ۱۵۴۹۴

استاندارد ملی 15494 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي- آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از لومينسانس تحريك‌شده با نور– روش آزمون   مقدمه پرتودهی مواد غذایی برای فراوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز به منظور کنترل عوامل بیماری زا قابل انتقال از طریق مواد غذایی؛ [...]