دسته: فناوری ارتباطات

تار نوری - استاندارد ملی 13744-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت ۱: مشخصات عام- استاندارد ملی ۱-۱۳۷۴۴

استاندارد ملی 1-13744 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1: مشخصات عام   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات انشعاب های مورد استفاده در میدان تار نوری است که برای فراهم کردن انتقال ایمن [...]
تار نوری - استاندارد ملی 13744-1-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت ۱-۱: فرم خام مشخصات تفصیلی- استاندارد ملی ۱-۱-۱۳۷۴۴

استاندارد ملی 1-1-13744 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1-1: فرم خام مشخصات تفصیلی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه فرم خام مشخصات تفصیلی برای استانداردIEC61314-1 است. این فرم خام مشخصات تفصیلی، به تنهایی، [...]
تقویت کننده‌های نوری - استاندارد ملی 11624-1-1

تقویت کننده‌های نوری- روش‌های آزمون- قسمت ۱-۱: پارامترهای توان و بهره – روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی ۱-۱-۱۱۶۲۴

استاندارد ملی 1-1-11624 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: تقویت کننده‌های نوری-روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره –روش تحلیلگر طیف نوری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تقویت کننده های نوری تجاری قابل دسترس (OA) و ماژول های تقویت شده نوری می باشد. این [...]
تقویت¬ کننده¬ های نوری - استاندارد ملی 11624-3-1

تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت۳-۱: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی ۱-۳-۱۱۶۲۴

استاندارد ملی 1-3-11624 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: تقویت­ کننده­ های نوری -روش­های آزمون-قسمت3-1: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری   مقدمه این قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11624 موضوع تقویت کننده های نوری اقتصادی دارد. فناوری تقویت کننده های نوری هنوز به سرعت در حال تحول هستند، [...]
شبکه ها ی کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی قسمت ۱۲: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ها- استاندارد ملی ۱۲-۱۰۸۵۰

استاندارد ملی 12-10850 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: شبکه ها­ ی کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی قسمت 12: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ­ها   مقدمه  استانداردها و موارد قابل ارائه در استاندارد IEC60728 با شبکه‌های کابلی از جمله تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه [...]
شبکه های کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی-قسمت ۲: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات- استاندارد ملی ۲-۱۰۸۵۰

استاندارد ملی 2-10850 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: شبکه­ های کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی-قسمت 2: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات   مقدمه  استانداردها و موارد قابل ارائه در مجموعه استانداردهایIEC60728 برای شبکه‌های کابلی شامل تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه ، پردازش و [...]
تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-33

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت۳-۳۳: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها- استاندارد ملی ۳۳-۳-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 33-3-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت3-33: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و توزیع به رویه [...]
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-22

افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت ۳-۲۲: آزمایش ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه- استاندارد ملی ۲۲-۳-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 22-3-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع:افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت 3-22: آزمایش­ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 3-10817است . سایر قسمتهای آن شامل موارد زیر [...]
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-2-37

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت ۲-۳۷ : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری- استاندارد ملی ۳۷-۲-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 37-2-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع:افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 2-37 : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10817 است. از سایر قسمت های این مجموعه عبارتند از:  قسمت [...]
مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی 10664

مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی ۱۰۶۶۴

استاندارد ملی 10664 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: مشخصه­ های کابل و تار نوری تک­ حالت   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، توصیف کابل و تار نوری تک  حالت با طول موج پاشندگی صفر در حدود 1 310nm است که می‌تواند در ناحیه طول موج  1310nm و [...]
طیف رادیویی (ERM)- استاندارد ملی 15451-2

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)- استاندارد ملی ۲-۱۵۴۵۱

استاندارد ملی 2-15451 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)   مقدمه این استاندارد بخشی از مجموعه‌ استانداردهای است که برای پوشش کلیه تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی تحت دستورالعمل R&TTE طراحی شده است.  هر استاندارد قسمتی از ساختار پودمانی است. ساختار [...]
طیف رادیویی (ERM)- استاندارد ملی 15452-2

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)- خدمات سيار زميني- تجهيزات راديويي با اتصال دهنده RF داخلي يا خارجي عمدتا براي گفتار قياسي- استاندارد ملی ۲-۱۵۴۵۲

استاندارد ملی 2-15452 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني- تجهيزات راديويي با اتصال ­دهنده RF داخلي يا خارجي عمدتا براي گفتار قياسي-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ­ شده براي پوشش الزامات اساسي ماده 3.2 از دستور العمل R&TTE   مقدمه  این استاندارد قسمتی از [...]
سازگاری-الکترومغناطیسی---استاندارد-ملی-15451-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)- استاندارد ملی ۱-۱۵۴۵۱

استاندارد ملی 1-15451 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده هایی است که در ایستگاه های تجهیزات رادیویی باند شهروندی(CB) استفاده می شوند که دارای مدولد شده­ی زاویه ای، [...]
سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد ملی 15452-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی- استاندارد ملی ۱-۱۵۴۵۲

استاندارد ملی 1-15452 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده های رادیویی است که در ایستگاه های خدمات رادیویی سیار خصوصی(PMR) استفاده [...]