برچسب: استاندارد صنایع شیمیایی

لاستیک- ولکانیده یا گرمانرم - استاندارد ملی 18287

لاستیک- ولکانیده یا گرمانرم – مقاومت به هوازدگی- استاندارد ملی ۱۸۲۸۷

استاندارد ملی 18287 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم –مقاومت به هوازدگی   مقدمه چندین روش در معرض گذاری مختلف برای کسب اطلاعات در خصوص تنش های محیطی موثر بر روی لاستیک ها مانند نور، گرما، رطوبت می تواند استفاده شود. هرکدام از این روشها برنامه و [...]
عدد اسیدی برخی رزین ها - استاندارد ملی 18456

عدد اسیدی برخی رزین های محلول در باز- روش آزمون- استاندارد ملی ۱۸۴۵۶

استاندارد ملی 18456 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: عدد اسیدی برخی رزینهای محلول در باز- روش آزمون   هشدار- در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری ایمنی ، سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربری قبل از [...]
نوارهای خودچسب - استاندارد ملی 17417

نوارهای خودچسب- تعیین ویژگی‌های چسبندگی ورکنی- استاندارد ملی ۱۷۴۱۷

استاندارد ملی 17417 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: نوارهای خودچسب-تعیین ویژگی‌های چسبندگی ورکنی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مجموعه ای از روش ها برای تعیین ویژگی های چسبندگی ورکنینوارهای خود چسب می باشد.  این استاندارد، در موارد زیر کاربرد دارد : روش 1: نوارهای [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-8

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت ۸: تدوین ویژگی ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگهداری- استاندارد ملی ۸-۶۵۹۴

استاندارد ملی 8-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­ های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 8: تدوین ویژگی­ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگه­داری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها جهت [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-7

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت ۷: اجرا و نظارت بر رنگ آمیزی- استاندارد ملی ۷-۶۵۹۴

استاندارد ملی 7-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 7: اجرا و نظارت بر رنگ­ آمیزی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشهای اجرایی و نظارت بر رنگ [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-6

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت ۶: روش‏های‌ آزمون‌ جهت‌ عملکرد آزمایشگاهی‌- استاندارد ملی ۶-۶۵۹۴

استاندارد ملی 6-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 6: روش‏های‌ آزمون‌ جهت‌ عملکرد آزمایشگاهی‌   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون آزمایشگاهی و شرایط [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-5

پوشرنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت ۵: سامانه های رنگ محافظ- استاندارد ملی ۵-۶۵۹۴

استاندارد ملی 5-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 5: سامانه­ های ­رنگ محافظ   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تشریح انواع رنگ و سامانه‌های رنگ که معمولاً برای محافظت [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-3

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت ۳: ملاحظات طراحی- استاندارد ملی ۳-۶۵۹۴

استاندارد ملی 3-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 3: ملاحظات طراحی   هدف و دامنه کاربرد هدف ازتدوین این استاندارد، معیارهای اساسی برای طراحی سازه های فولادی که با سامانه رنگ های محافظ [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-2

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت ۲: طبقه بندی شرایط محیطی- استاندارد ملی ۲-۶۵۹۴

استاندارد ملی 2-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 2: طبقه­ بندی شرایط محیطی    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، طبقه بندی شرایط محیطی عمده‌ای است که سازه های [...]

پوشرنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت ۱: مقدمه کلی- استاندارد ملی ۱-۶۵۹۴

استاندارد ملی 1-6594 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 1: مقدمه کلی   مقدمه این استانداری قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 6594 است. این استاندارد تحت عنوان پوشرنگ ها جلا ها- حفاظت [...]
عکاسی- استاندارد ملی 5374

عکاسی- مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند ظهور عکاسی- متابیسولفیت پتاسیم- ویژگی ها و روشهای آزمون- استاندارد ملی ۵۳۷۴

استاندارد ملی 5374 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:عکاسی- مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند ظهور عکاسی- متابیسولفیت پتاسیم- ویژگیها و روش های آزمون   هشدار- اگر هنگام استفاده از متابی سولفیت پتاسیم، اقدامات احتیاطی معمول رعایت شود، این ماده خطرناک نیست، اما اگر خورده شود، سمی است. از تماس متابی [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 9518

کیفیت خاک – تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان – روش آنالیز جریان پیوسته- استاندارد ملی ۹۵۱۸

استاندارد ملی 9518 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:کیفیت خاک - تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان - روش آنالیز جریان پیوسته   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین فوتومتری سیانید کل و محتوای سیانید با قابلیت آزاد شدن بالا [...]
مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات- استاندارد ملی 8349

مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات مرتبط – واژه نامه- استاندارد ملی ۸۳۴۹

استاندارد ملی 8349 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات مرتبط- واژه نامه    هشدار- در این استاندارد به تمام موارد ایمنی اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی مناسب و اجرای آن به عهده کاربر این استاندارد است.    هدف [...]
مواد مبادله کننده یونی- استاندارد ملی 9381

مواد مبادله کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون- استاندارد ملی ۹۳۸۱

استاندارد ملی 9381 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: مواد مبادله­ کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون   هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن [...]
اندازه گیری مقدار آلومینیوم - استاندارد ملی 8304-A1

کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره ۱)- استاندارد ملی A1-8304

استاندارد ملی A1-8304 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه ­گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 8304 سال ۱۳۸۴ به عنوان «کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار [...]