برچسب: استاندارد ملی اندازه گیری و مقیاس

دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما – استاندارد ملی ۱۵۴۱۴

دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار- استاندارد ملی ۱۵۴۱۴

استاندارد ملی 15414 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار   پیشگفتار   استاندارد « دز سنجی در سامانه پرتو فرآوری گاما - آیین کار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- استاندارد ملی 11839-7

پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت ۷: دمانگاری- استاندارد ملی ۷-۱۱۸۳۹

استاندارد ملی 7-11839 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پایش وضعیت و عیب­ یابی ماشین­ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت 7: دمانگاری   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11839 است. سایر قسمتهای این استاندارد عبارتند از : قسمت 1: پایش وضعیت [...]
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-3

پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت ۳: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود- استاندارد ملی ۳-۱۱۶۹۹

استاندارد ملی 3-11699 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11699است که در مورد پرتوهای [...]
پرتوزایی در محیط زیست - استاندارد ملی 11700-2

اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت ۲: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها- استاندارد ملی ۲-۱۱۷۰۰

استاندارد ملی 2-11700 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، بر پایه استانداردهای  ISO11074 ،ISO/IEC17025 ، برای تمامی [...]
موتورهای احتراق - استاندارد ملی 10409-9

موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت ۹: اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی- استاندارد ملی ۹-۱۰۴۰۹

استاندارد ملی 9-10409 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه­ اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه ­گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10409 است. سایر قسمت [...]
تعیین توزیع اندازه ذرات- استاندارد ملی 10105-4

تعیین توزیع اندازه ذرات- روش های برهم کنش نوری ذرات منفرد- قسمت ۴: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز- استاندارد ملی ۴-۱۰۱۰۵

استاندارد ملی 4-10105 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:تعیین توزیع اندازه ذرات- روش­های برهم­کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 1015 است. قسمت دیگر این استاندارد به شرح [...]

انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲

استاندارد ملی 4-22212 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲   مقدمه این استاندارد اصطلاحات و تعاریفی را  برای مفاهیم دزسنجی در پرتوفرآوری با استفاده از پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده ارائه می [...]

فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸

استاندارد ملی 15458 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع :فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸   مقدمه استانداردهای ISO3567 و ISO27893 جزء استانداردهای پایه بوده و مختص نوع خاصی از خلا سنج ها نمی باشند و کاربرد عمومی دارند. [...]