برچسب: استاندارد ملی پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

ژئوسينتتيك ها - استاندارد ملی 15575

اندازه گيري تاثير قرارگيري ژئوممبرين هاي الفيني تقويت نشده درمعرض تابش نور فلورسنت فرابنفش و ميعان- استاندارد ملی ۱۵۵۷۵

استاندارد ملی 15575 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- اندازه­ گيري تاثير قرارگيري ژئوممبرين­ هاي الفيني تقويت­ نشده درمعرض تابش نور فلورسنت فرابنفش و ميعان- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون و شرایط محیطی تاثیر قرار گیری [...]
دستكش هاي حفاظتي - استاندارد ملی 15534

دستكش هاي حفاظتي -استاندارد ملی ۱۵۵۳۴

استاندارد ملی 15534 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: دستكش ­هاي حفاظتي- الزامات عمومي و روش ­هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی و روشهای آزمون های مرتبط برای طراحی دستکش و ساختار آن، مقاومت مواد مورد استفاده در دستکش [...]
كالاهاي پر شده با پر و كرك - استاندارد ملی 15419

كالاهاي پر شده با پر و كرك- استاندارد ملی ۱۵۴۱۹

استاندارد ملی 15419   سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف   موضوع: نساجي-كالاهاي پر شده با پر و كرك- البسه با كاربرد معمولي- الزامات   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات منسوجات (پوشش خارجی، پوشش پر کننده، آستر) و پر کننده به کار رفته [...]
آمبولانس هاي هوايي- استاندارد ملی 14349-1

وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس هاي هوايي- استاندارد ملی ۱-۱۴۳۴۹

استاندارد ملی 1-14349 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس ­هاي هوايي-قسمت 1 :الزامات وسايل پزشكي مورد استفاده در آمبولانس­ هاي هوايي   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 14349 مربوط به الزامات آمبولانس های هوایی است [...]