برچسب: استاندارد

تقویت کننده‌های نوری - استاندارد ملی 11624-1-1

تقویت کننده‌های نوری- روش‌های آزمون- قسمت ۱-۱: پارامترهای توان و بهره – روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی ۱-۱-۱۱۶۲۴

استاندارد ملی 1-1-11624 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: تقویت کننده‌های نوری-روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره –روش تحلیلگر طیف نوری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تقویت کننده های نوری تجاری قابل دسترس (OA) و ماژول های تقویت شده نوری می باشد. این [...]
تقویت¬ کننده¬ های نوری - استاندارد ملی 11624-3-1

تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت۳-۱: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی ۱-۳-۱۱۶۲۴

استاندارد ملی 1-3-11624 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: تقویت­ کننده­ های نوری -روش­های آزمون-قسمت3-1: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری   مقدمه این قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11624 موضوع تقویت کننده های نوری اقتصادی دارد. فناوری تقویت کننده های نوری هنوز به سرعت در حال تحول هستند، [...]
شبکه ها ی کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی قسمت ۱۲: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ها- استاندارد ملی ۱۲-۱۰۸۵۰

استاندارد ملی 12-10850 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: شبکه ها­ ی کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی قسمت 12: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ­ها   مقدمه  استانداردها و موارد قابل ارائه در استاندارد IEC60728 با شبکه‌های کابلی از جمله تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه [...]
شبکه های کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی-قسمت ۲: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات- استاندارد ملی ۲-۱۰۸۵۰

استاندارد ملی 2-10850 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: شبکه­ های کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی-قسمت 2: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات   مقدمه  استانداردها و موارد قابل ارائه در مجموعه استانداردهایIEC60728 برای شبکه‌های کابلی شامل تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه ، پردازش و [...]
تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-33

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت۳-۳۳: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها- استاندارد ملی ۳۳-۳-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 33-3-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت3-33: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و توزیع به رویه [...]
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-22

افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت ۳-۲۲: آزمایش ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه- استاندارد ملی ۲۲-۳-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 22-3-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع:افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت 3-22: آزمایش­ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 3-10817است . سایر قسمتهای آن شامل موارد زیر [...]
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-2-37

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت ۲-۳۷ : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری- استاندارد ملی ۳۷-۲-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 37-2-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع:افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 2-37 : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10817 است. از سایر قسمت های این مجموعه عبارتند از:  قسمت [...]
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت ۱: کلیات و راهنما- استاندارد ملی ۱-۱۰۸۱۷

استاندارد ملی 1-10817 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 1: کلیات و راهنما   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10817، تحت عنوان کلی افزاره های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر [...]
مديريت منابع زباني - استاندارد ملی 22530-1

مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه اي – قسمت ۱: بازنمود ساختار مشخصه اي- استاندارد ملی ۱-۲۲۵۳۰

استاندارد ملی 1-22530 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه­ اي - قسمت 1: بازنمود ساختار مشخصه­ اي   مقدمه این استاندارد ملی بر اساس قسمت یک استاندارد بین المللیISO/IEC24610 نوشته شده است. این قسمت از استاندارد بین المللیISO24610 از توافق بین کنسرسیوم ابداعی [...]
مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی 10664

مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی ۱۰۶۶۴

استاندارد ملی 10664 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: مشخصه­ های کابل و تار نوری تک­ حالت   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، توصیف کابل و تار نوری تک  حالت با طول موج پاشندگی صفر در حدود 1 310nm است که می‌تواند در ناحیه طول موج  1310nm و [...]
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-3

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت ۳: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي- استاندارد ملی ۳-۲۲۴۱۲

استاندارد ملی 3-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت 3: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات صحافی و عملیات [...]
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-4

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت۴: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل- استاندارد ملی ۴-۲۲۴۱۲

استاندارد ملی 4-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت4: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای طراحی و ساخت تجهیزات تبدیل مورد استفاده در صنایع مجموعه [...]
فناوري نگاشتاري - استاندارد ملی 22412-2

فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت ۲: سامانه ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ- استاندارد ملی ۲-۲۲۴۱۲

استاندارد ملی 2-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ­ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 2: سامانه ­ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات [...]
فناوري نگاشتاري - استاندارد ملی 22412-1

فناوري نگاشتاري (گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت ۱: الزامات عمومي- استاندارد ملی ۱-۲۲۴۱۲

استاندارد ملی 1-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري (گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه­ ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 1: الزامات عمومي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین شاخص های ایمنی برای طراحی و ساخت تجهیزات جدید مورد استفاده در سامانه های [...]
مقاومت به سوراخ¬ شدگي ژئوممبرين ها - استاندارد ملی 15581

ژئوسينتتيك ها- مقاومت به سوراخ شدگي ژئوممبرين ها-روش آزمون- استاندارد ملی ۱۵۵۸۱

استاندارد ملی 15579 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- ارزيابي مقاومت در برابر رشد ترك ژئوممبرين­ هاي پلي ­الفيني با استفاده از آزمون بار كششي ثابت بر روي شكاف- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، به دست آوردن داده [...]