برچسب: فناوری ارتباطات

طیف رادیویی (ERM)- استاندارد ملی 15451-2

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)- استاندارد ملی ۲-۱۵۴۵۱

استاندارد ملی 2-15451 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)   مقدمه این استاندارد بخشی از مجموعه‌ استانداردهای است که برای پوشش کلیه تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی تحت دستورالعمل R&TTE طراحی شده است.  هر استاندارد قسمتی از ساختار پودمانی است. ساختار [...]
طیف رادیویی (ERM)- استاندارد ملی 15452-2

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)- خدمات سيار زميني- تجهيزات راديويي با اتصال دهنده RF داخلي يا خارجي عمدتا براي گفتار قياسي- استاندارد ملی ۲-۱۵۴۵۲

استاندارد ملی 2-15452 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني- تجهيزات راديويي با اتصال ­دهنده RF داخلي يا خارجي عمدتا براي گفتار قياسي-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ­ شده براي پوشش الزامات اساسي ماده 3.2 از دستور العمل R&TTE   مقدمه  این استاندارد قسمتی از [...]
سازگاری-الکترومغناطیسی---استاندارد-ملی-15451-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)- استاندارد ملی ۱-۱۵۴۵۱

استاندارد ملی 1-15451 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده هایی است که در ایستگاه های تجهیزات رادیویی باند شهروندی(CB) استفاده می شوند که دارای مدولد شده­ی زاویه ای، [...]
سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد ملی 15452-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی- استاندارد ملی ۱-۱۵۴۵۲

استاندارد ملی 1-15452 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده های رادیویی است که در ایستگاه های خدمات رادیویی سیار خصوصی(PMR) استفاده [...]