دسته: آموزش

خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- استاندارد ملی 15592

استاندارد ملی 15592 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات موضوع: خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی– الزامات خدمات   مقدمه  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چهارچوب عمومی مرجع برای خدمت یادگیری با کیفیت، خارج از نظام رسمی آموزشی از طریق تعیین عناصر مختلف و ارائه آن است. ساختار این استاندارد نمایان گر توالی [...]

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش مجموعه مدیریت سیستم ایزو با توجه به مجوزات اخذ شده از نمایندگی CBC کانادا اعلام می دارد که در تمام گرایش های سازمان های آموزشی، موسسات، شرکت ها و... به عنوان مدرس، مشاور، ارائه گواهینامه پایان دوره و... با موسسه شما می تواند همکاری نماید.