دسته: آب و آبفا

امنیت تامین آب آشامیدنی - استاندارد ملی 15664-1

امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:1-15664

استاندارد ملی 1-15664 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:   مقدمه این استاندارد، مبانی مدیریت بحران را شرح می دهد که شامل توصیه‌هایی برای تامین کنندگان آب آشامیدنی و نمونه‌هایی از سازمانهای مدیریت بحران برای مسئولین می باشد.  تامین کنندگان آب آشامیدنی [...]
پساب‌های شهری - استاندارد ملی 15633

استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها- استاندارد ملی 15633

استاندارد ملی 15633 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها   مقدمه با عنایت به افزایش جمعیت، شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، استفاده از پساب برای تأمین بخشی از نیازها در مصارف مختلف و جبران کمبود منابع آب ضروری است. از این رو، [...]
اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن - استاندارد ملی 15658

اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیرآلات و محل های اتصال آن ها- پوشش اپوکسی- استاندارد ملی 15658

استاندارد ملی 15658 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیر آلات و محل های اتصال آنها- پوشش اپوکسی    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روشهای آزمون قابل استفاده برای پوشش های اپوکسی اعمال شده در کارخانه (اپوکسی گداختی پیوندی یا [...]
لوله‌های فولادی انتقال آب - استاندارد ملی 15632

لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر (in 6) mm150 و بزرگ‌تر- استاندارد ملی 15632

استاندارد ملی 15632 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر in 6) mm150) و بزرگ‌تر   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمینه الزامات برای لوله های فولادی انتقال آب با قطر150mm- 6in و بزرگتر بوده که شامل مواد، کیفیت کار، ساخت و آزمون [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15631

کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی فلوروس در 48 ساعت- استاندارد ملی 15631

استاندارد ملی 15631 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی­فلوروس در 48 ساعت   مقدمه طی سالیان متمادی، برای ارزیابی آثار زیانبار و کیفیت آب از آزمون های بیولوژیکی استفاده شده است. روتیفرها و به ویژه گونه براکیونوس کلیسی فلوروس، به دلیل مزیت تولید مثل از [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-3

كيفيت آب- راديم-226 – قسمت 3: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو- گاما- استاندارد ملی 3-15442

استاندارد ملی 3-15442 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:كيفيت آب- راديم-226 - قسمت 3: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو-گاما   مقدمه  پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخ داد طبیعی و همچنین و منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (مانند آبهای سطحی، آب های زیرزمینی [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-2

کیفیت آب- رادیم-226-قسمت 2: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری- استاندارد ملی 2-15442

استاندارد ملی 2-15442 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب- رادیم-226-قسمت 2: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری   مقدمه پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخداد طبیعی و همچنین منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (آب های سطحی، آبهای زیرزمینی و آب دریا) هم می‌توانند حاوی رادیونو کلئیدهای [...]
پلاستیک‌ها - استاندارد ملی 14427-5-A1

پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 5: کارایی سامانه- اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 14427-5-A1

استاندارد ملی 14427-5-A1 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 5: کارایی سامانه-اصلاحیۀ شمارۀ 1   پیشگفتار این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره5-14427 سال ۱۳۹۱ باعنوان «پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای [...]
لوله ها و اتصالات پلاستیکی- استاندارد ملی 14563

لوله ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از °C 20- استاندارد ملی 14563

استاندارد ملی 14563 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:لوله­ ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه­ های خط لوله پلی­ اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از °C 20   پیشگفتار استاندارد« لوله ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دمای [...]
لوله های آبرسانی - استاندارد ملی 14427-3-A1

پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی A1-3-1427

استاندارد ملی 14427-3-A1 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14427-3 :سال ۱۳۹۱ با عنوان «پلاستیکها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 11611-12

کیفیت آب- نمونه برداری-قسمت 12: نمونه برداری از رسوبات کف رودخانه ها، دریاچه ها و نواحی دهانگاهی (مصبی)- راهنما- استاندارد ملی 12-11611

استاندارد ملی 12-11611 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب- نمونه ­برداری-قسمت 12: نمونه­ برداری از رسوبات کف رودخانه ­ها، دریاچه ­ها و نواحی دهانگاهی (مصبی)- راهنما   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11611 است.  سایر قسمت های این استاندارد عبارتند از: - قسمت یک: راهنمای طراحی [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 11611-16

کیفیت آب- نمونه برداری- قسمت 16: آزمون زیستی نمونه ها- راهنما- استاندارد ملی 16-11611

استاندارد ملی 16-11611 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب- نمونه ­برداری- قسمت 16: آزمون زیستی نمونه­ ها- راهنما   مقدمه  آزمون های بیولوژیکی (زیست شناختی) برای تعیین اثر نمونه‌های محیطی و مواد شیمیایی روی موجودات زنده آزمون مربوطه آزمون استاندارد خاص مناسب هستند. نمونه های محیطی به عنوان مثال فاضلاب جوامع [...]
شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- استاندارد ملی 10102

شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط ایستا- استاندارد ملی 10102

استاندارد ملی 10102 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط ایستا   مقدمه  این استاندارد روش های ارزیابی مقاومت شیلنگ به اثرات زیان آور ازون در شرایط ایستا را ارائه کرده است.    هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ۵ [...]
شیرآلات بهداشتی- استاندارد ملی 1546

شیرآلات بهداشتی-شیرهای تکی و مخلوط برای سیستم تامین آب نوع 1 و نوع 2 – ویژگی ها و روش های آزمون- استاندارد ملی 1546

استاندارد ملی 1546 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: شیرآلات بهداشتی-شیرهای تکی و مخلوط برای سیستم تامین آب نوع 1 و نوع 2 - ویژگی­ها و روش­های آزمون هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیها و روشهای آزمون شیرآلات قابل نصب در سطوح عمودی و افقی، شیرآلات مخلوط تک [...]
زهکشی و فاضلاب - استاندارد ملی 15591

سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید- استاندارد ملی 15591

استاندارد ملی 15591 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های آدم روها و اتاقک های بازدید تحت شرایط [...]