دسته: اندازه گیری و مقیاس

سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

استاندارد ملی 22704 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:سیستم دزسنجی دی کرومات-آیین کار   هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن و همچنین در نظر گرفتن محدودیت [...]
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده‌های بتا- استاندارد ملی 19956

اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع- استاندارد ملی 19956

استاندارد ملی 19956 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع   مقدمه همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که در زمین و در بدن [...]
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده گاما - استاندارد ملی 19955

اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما- روش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون- استاندارد ملی 19955

استاندارد ملی 19955 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما ــروش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون   مقدمه همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که [...]
محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس - استاندارد ملی 19954

محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس – آیین‌کار- استاندارد ملی 19954

استاندارد ملی 19954 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس - آیین‌کار   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تکنیکی برای محاسبه دز جذبی در ماده با آگاهی از میدان پرتو، ترکیب ماده (به منابع یک تا [...]
اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

اصطلاحات اندازه- شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

استاندارد ملی 15995 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اصطلاحات اندازه ­شناسی قانونی- واژه ­نامه   پیشگفتار  استاندارد «اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- واژه نامه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در [...]
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-2

پرتوهای نوترونی مرجع قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی- استاندارد ملی2-11699

استاندارد ملی 11699-2 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع— قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی شماره11699 است که در مورد پرتوهای نوترونی مرجع، تدوین شده است. [...]
دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما – استاندارد ملی ۱۵۴۱۴

دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار- استاندارد ملی 15414

استاندارد ملی 15414 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار   پیشگفتار   استاندارد « دز سنجی در سامانه پرتو فرآوری گاما - آیین کار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- استاندارد ملی 11839-7

پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت 7: دمانگاری- استاندارد ملی 7-11839

استاندارد ملی 7-11839 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پایش وضعیت و عیب­ یابی ماشین­ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت 7: دمانگاری   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11839 است. سایر قسمتهای این استاندارد عبارتند از : قسمت 1: پایش وضعیت [...]
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-3

پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود- استاندارد ملی 3-11699

استاندارد ملی 3-11699 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11699است که در مورد پرتوهای [...]
پرتوزایی در محیط زیست - استاندارد ملی 11700-2

اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها- استاندارد ملی 2-11700

استاندارد ملی 2-11700 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، بر پایه استانداردهای  ISO11074 ،ISO/IEC17025 ، برای تمامی [...]
موتورهای احتراق - استاندارد ملی 10409-9

موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی- استاندارد ملی 9-10409

استاندارد ملی 9-10409 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه­ اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه ­گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10409 است. سایر قسمت [...]
ارتعاش مکانیکی- استاندارد ملی 10513

ارتعاش مکانیکی– پروفیل های سطح جاده گزارش داده های اندازه گیری شده- استاندارد ملی 10513

استاندارد ملی 10513 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:ارتعاش مکانیکی– پروفیل­ های سطح جاده گزارش داده ­های اندازه ­گیری شده   مقدمه مقصود این استاندارد، تسهیل گردآوری و مقایسه داده های اندازه گیری شده پروفیل قائم جاده است که از منابع مختلف به دست می‌آید. از این رو [...]
تعیین توزیع اندازه ذرات- استاندارد ملی 10105-4

تعیین توزیع اندازه ذرات- روش های برهم کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز- استاندارد ملی 4-10105

استاندارد ملی 4-10105 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:تعیین توزیع اندازه ذرات- روش­های برهم­کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 1015 است. قسمت دیگر این استاندارد به شرح [...]

انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت 4: استاندارد ملی 4-22212

استاندارد ملی 4-22212 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲   مقدمه این استاندارد اصطلاحات و تعاریفی را  برای مفاهیم دزسنجی در پرتوفرآوری با استفاده از پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده ارائه می [...]

فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی15458

استاندارد ملی 15458 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع :فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸   مقدمه استانداردهای ISO3567 و ISO27893 جزء استانداردهای پایه بوده و مختص نوع خاصی از خلا سنج ها نمی باشند و کاربرد عمومی دارند. [...]