دسته: انرژی

متمرکز کننده های فتوولتائیک - استاندارد ملی 21569-3

متمرکز کننده های فتوولتائیک (CPV)-آزمون عملکرد- قسمت3: اندازه گیری عملکرد و رتبه‌بندی توان- استاندارد ملی 3-21569

استاندارد ملی 3-21569 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:متمرکز کننده­ های فتوولتائیک (CPV)-آزمون عملکرد- قسمت3: اندازه­ گیری عملکرد و رتبه‌بندی توان   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اجرایی اندازه گیری و ابزار اندازه گیری برای عملکرد فتوولتاییک های متمرکز کننده، در شرایط کاری استاندارد متمرکز کننده(CSOC) [...]
سیستم ‌هاي مديريت انرژي - استاندارد ملی INSO-ISO 50006

سیستم ‌هاي مديريت انرژي- اندازه‌گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي (EnB) و شاخص‌هاي عملكرد انرژي (EnPI)- اصول كلي و راهنما- استاندارد ملی INSO-ISO 50006

استاندارد ملی INSO-ISO 50006 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:سیستم ‌هاي مديريت انرژي- اندازه‌گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي (EnB) و شاخص‌هاي عملكرد انرژي (EnPI)- اصول كلي و راهنما   مقدمه این استاندارد راهنمایی های کاربردی در مورد چگونگی تحقق الزامات استاندارد ملی ایران ایزو ۵۰۰۰۱ در ارتباط با استقرار، [...]
آجر- استاندارد ملی 7965-a1

آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 7965-a1

استاندارد ملی 7965-a1 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 1   هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۷۹۶۵ سال ۱۳۸۹ می باشد .   هدف و دامنه کاربرد در بند یک پاراگراف اول حذف و [...]
موتورخانه‌ها- استاندارد ملی 16000-2

موتورخانه‌ها- معاینه فنی دوره‌ای با رویکرد ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا-دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره‌ای-قسمت 2 : دیگهای بخار لوله آتشی- استاندارد ملی 2-16000

استاندارد ملی 2-16000 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:موتورخانه‌ها- معاینه فنی دوره‌ای با رویکرد ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا-دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره‌ای-قسمت 2 : دیگ­ های بخار لوله آتشی   مقدمه در دنیای کنونی، مدیریت صحیح انرژی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است .توسعه پایدار [...]
‌فناوري‌هاي پيل سوختي- استاندارد ملی 9814-2

فناوري‌هاي پيل سوختي- قسمت2: واحدهاي پيل سوختي- استاندارد ملی 2-9814

استاندارد ملی 2-9814 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:فناوري‌هاي پيل سوختي- قسمت2: واحدهاي پيل سوختي   مقدمه واحدهای پیل‌سوختی، وسایل الکتروشیمیایی هستند که به طور مداوم سوخت تامین شده را نظیر هیدروژن یا گازهای غنی از هیدروژن، الکلها، هیدروکربن ها و اکسید کننده ها را به تغذیه، گرما، آب و دیگر محصولات فرعی [...]
شیشه فتوولتائیک (PV) - استاندارد ملی 15924-2

روش اندازه گیری شیشه فتوولتائیک (PV)- قسمت 2: اندازه گیری گذردهی و بازتاب- استاندارد ملی 2-15924

استاندارد ملی 2-15924 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: روش اندازه­گیری شیشه فتوولتائیک (PV)- قسمت 2: اندازه­ گیری گذردهی و بازتاب   مقدمه این استاندارد از سایر استانداردهای مربوط به بررسی گذردهی و بازتاب شرح زیر متفاوت است: - دامنه این استاندارد مرتبط با اندازه گیری میزان گذردهی و بازتاب شیشه هایPV است. [...]
شیشه فتوولتائیک (PV) - استاندارد ملی 15924-1

روش اندازه گیری- شیشه فتوولتائیک (PV) – قسمت 1: اندازه گیری غبار کامل وتوزیع طیفی غبار- استاندارد ملی 1-15924

استاندارد ملی 1-15924 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: روش اندازه­گیری-شیشه فتوولتائیک (PV) -قسمت 1: اندازه­ گیری غبار کامل وتوزیع طیفی غبار   مقدمه این استاندارد از سایر استانداردهای مربوط به بررسی گذردهی و بازتاب به شرح زیر متفاوت است: - دامنه این استاندارد مرتبط به اندازه گیری میزان گذردهی و بازتاب شیشه‌های [...]
سوخت های زیستی جامد- استاندارد ملی 15888

سوخت های زیستی جامد- تعیین محتوی مواد زاید سنگین با ابعاد بیش از mm 15/3- استاندارد ملی 15888

استاندارد ملی 15888 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: سوخت­های زیستی جامد-تعیین محتوی مواد زاید سنگین با ابعاد بیش از mm 15/3   مقدمه هنگام ارزیابی قابلیت استفاده از زیست توده به عنوان سوخت زیستی، تعیین محتوای مواد زاید سنگین بزرگ تر با بیشینه اندازه 3/15mm مهم است. سنگ ها و سایر ناخالصی [...]
انرژی هسته‌ای - استاندارد ملی 15887

انرژی هسته‌ای – آزمون دوام شیمیایی به روش سوکسله – کاربرد ماتریس‌های شیشه‌ای برای پسماند‌های با سطح پرتوزایی بالا- استاندارد ملی 15887

استاندارد ملی 15887 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: انرژی هسته‌ای – آزمون دوام شیمیایی به روش سوکسله – کاربرد ماتریس‌های شیشه‌ای برای پسماند‌های با سطح پرتوزایی بالا   مقدمه هرماده ای که تحت تاثیر آب قرار گیرد، دستخوش تغییر می شود. آزمون‌های فروشویی متعددی به منظور اندازه گیری این تغییر ایجاد شده‌اند. [...]
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 15788

مدول های فتوولتائیک متمرکزکننده (CPV)- آزمون چرخه گذاری گرمایی برای تمایز افزایش دوام خستگی گرمایی- استاندارد ملی 15788

استاندارد ملی 15788 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:مدول­های فتوولتائیک متمرکزکننده (CPV)- آزمون چرخه­ گذاری گرمایی برای تمایز افزایش دوام خستگی گرمایی   مقدمه  الزامات استاندارد برای احراز صلاحیت طراحی مدول های متمرکز کننده برای بهره‌برداری طولانی مدت در هوای آزاد معمولی را استاندارد IEC62108 تعیین می کند. کاربرد این استاندارد ملی و [...]
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 15789-1-4

روش های اندازه گیری مواد مورد استفاده در مدول های فتوولتائیک- قسمت 1-4: غشاهای محافظ- اندازه گیری عبور اپتیکی و محاسبه عبور فوتون هم وزن- خورشید، شاخص زردی و طول موج قطع UV- استاندارد ملی 4-1-15789

استاندارد ملی 4-1-15789 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: روش­های اندازه ­گیری مواد مورد استفاده در مدول­های فتوولتائیک- قسمت 1-4: غشاهای محافظ- اندازه­ گیری عبور اپتیکی و محاسبه عبور فوتون هم­ وزن-خورشید، شاخص زردی و طول­ موج قطع UV   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه [...]
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 14117

مدول فتوولتاییک – تعیین مقاومت مدول های فتوولتاییک در برابرتگرگ به وسیله اصابت گلوله های یخی پرتاب شونده- استاندارد ملی 14117

استاندارد ملی 14117 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع:مدول فتوولتاییک - تعیین مقاومت مدول­های فتوولتاییک در برابرتگرگ به وسیله اصابت گلوله­ های یخی پرتاب شونده   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری توانایی مقاومت مدولهای فتوولتاییک در برابر ضربه نیروهای دانه‌های تگرگ می‌باشد. از گلوله [...]
افزاره های فتوولتائیک - استاندارد ملی 14115-8

افزاره های فتوولتائیک- قسمت 8: اندازه گیری پاسخ طیفی افزاره فتوولتائیک (PV)- استاندارد ملی 8-14115

استاندارد ملی 8-14115 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: افزاره­ های فتوولتائیک- قسمت 8: اندازه­ گیری پاسخ طیفی افزاره فتوولتائیک (PV)   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 14115 است . قسمت ۱ : اندازه گیری مشخصه های جریان ولتاژ فتوولتائیک  قسمت ۲: الزامات افزارهای مرجع قسمت ۳ [...]
عملکرد سامانه فتوولتائیک- استاندارد ملی 11858-1

عملکرد سامانه فتوولتائیک-قسمت1: پایش- استاندارد ملی 1-11858

استاندارد ملی 1-11858 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: عملکرد سامانه فتوولتائیک-قسمت1: پایش   مقدمه  این استاندارد، رده های سامانه‌های پایش عملکردی یک سامانه فتوولتائیک(PV) را تعریف کرده و به عنوان راهنمایی برای انتخاب های مختلف سامانه‌های پایش، به کار میرود. آرایه فتوولتائیک ممکن است شامل سامانه‌های محور ثابت و سامانه های ردیابی [...]
وسايل پخت و پز گازسوز خانگي - استاندارد ملی 10325-2-2

وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- قسمت 2-2: معيار مصرف انرژي- وسايل داراي فر و يا بريانكن با جابجايي اجباري هواي گرم- استاندارد ملی 2-2-10325

استاندارد ملی 2-2-10325 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی انرژی موضوع: وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- قسمت 2-2: معيار مصرف انرژي- وسايل داراي فر و/يا بريانكن با جابجايي اجباري هواي گرم   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 2-10325 می باشد. این مجموعه استانداردها شامل قسمت های زیر می [...]