دسته: حمل و نقل

سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)- سامانه هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)- استاندارد ملی 15456

استاندارد ملی 15456 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل موضوع:سامانه ­هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه ­هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)-الزامات عملكردي و روش­ هاي انجام آزمون 15456   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مفهوم عملیات ، الزامات سامانه، و روش های [...]