دسته: فناوری ارتباطات

فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15776-3

فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)- قسمت 3: الزامات محوری انطباق- استاندارد ملی 3-15776

استاندارد ملی 3-15776 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)-قسمت 3: الزامات محوری انطباق   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات محوری انطباق برای توافق نامه های سطح خدمت(SLA) خدمات ابری است که بر مبنای استاندارد ISO/IEC19086-1 قرار [...]
امنیت فناوری اطلاعات (IT) - استاندارد ملی 15775-1

فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)- الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات- قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی- استاندارد ملی 1-15775

استاندارد ملی 1-15775 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)-الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات-قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی   مقدمه هدف مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 ارائه مفاهیم اساسی مربوط به موضوع شایستگی افرادی است که مسئول انجام ارزشیابی‌های امنیت محصول فناوری اطلاعات(IT) و آزمون [...]
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15713-1

فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات- استاندارد ملی 1-15713

استاندارد ملی 1-15713 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات   مقدمه  الگوی تسهیم راز نوعی فن رمزنگاری است که از آن برای حفظ محرمانگی پیام و تقسیم بندی آن به بخش هایی به نام سهم استفاده می شود. الگوی تسهیم راز از [...]
حاکمیت فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15715

حاکمیت فناوری اطلاعات- راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15715

استاندارد ملی 15715 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: حاکمیت فناوری اطلاعات -راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات   مقدمه این استاندارد برای ارائه راهنمایی در خصوص اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از استانداردهای مبتنی بر اصول در حوزه حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات تدوین شده است. [...]
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-2

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 2: مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارت های با افزاره ها- استاندارد ملی 2-15712

استاندارد ملی 2-15712 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره ­های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 2: مشخصه­ های فیزیکی و روش­های آزمون برای کارت­های با افزاره­ ها   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15712است . این مجموعه استاندارد شامل [...]
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-3

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)- قسمت 3: سازمان، امنیت و فرمان های مبادله- استاندارد ملی 3-15712

استاندارد ملی 3-15712 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره­ های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)- قسمت 3: سازمان، امنیت و فرمان­ های مبادله   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15712است.  مجموعه استاندارد شامل قسمت های زیر است :  -قسمت ۱ :چاچوب [...]
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-1

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 1: چارچوب کلی- استاندارد ملی 1-15712

استاندارد ملی 1-15712 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره­ های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)–قسمت 1: چارچوب کلی   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره15712 است.  این مجموعه استاندار شامل موارد زیر است: - قسمت 1: چهارچوب کلی - قسمت دو: [...]
سازگاري الكترومغناطيسي - استاندارد ملی 15453-2

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)- خدمات سيار زميني (RP 02)- تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ شده تحت ماده 3.2 از دستورالعمل R&TTE- استاندارد ملی 2-15453

استاندارد ملی 2-15453 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ­ها به­ منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي­كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ­ شده تحت ماده 3.2 از دستور­العمل R&TTE   [...]
نوارهاي مغناطيسي - استاندارد ملی 10820

فناوري اطلاعات نوارهاي مغناطيسي روي دفترچه هاي پس انداز- استاندارد ملی 10820

استاندارد ملی 10820 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوري اطلاعات –نوارهاي مغناطيسي روي دفترچه­ هاي پس­ انداز   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و محل قرار گرفتن نوار مغناطیسی روی دفترچه های پس انداز مطابق با تعاریف ارائه شده در بند ۴ و [...]
سازگاري الكترومغناطيسي - استاندارد ملی 15453-2

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ شده تحت ماده 3.2 از دستورالعمل R&TTE- استاندارد ملی 2-15453

استاندارد ملی 1-15453 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ­ها به­ منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي­كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ­ شده تحت ماده 3.2 از دستور­العمل R&TTE   [...]
افزاره های رمز نگاشتی - استاندارد ملی 11957-1

خدمات مالی- افزاره های رمز نگاشتی امن(خرده فروشی)- قسمت اول- مفاهیم، الزامات، و روشهای ارزشیابی- استاندارد ملی 1-11957

استاندارد ملی 1-11957 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: خدمات مالی-افزاره های رمز نگاشتی امن(خرده فروشی)-قسمت اول-مفاهیم،الزامات ، و روشهای ارزشیابی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 11957 است. مجموعه استانداردهای ISO13491 مشخصه های فیزیکی و منطقی و همچنین مدیریت افزاره های رمز نگاشتی [...]
سازگاري الكترومغناطيسي - استاندارد ملی 15453-1

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي كنند-قسمت 1: مشخصه هاي فني و روش هاي اندازه گيري- استاندارد ملی 1-15453

استاندارد ملی 1-15453 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)- خدمات سيار زميني (RP 02)- تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ­ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي­كنند- قسمت 1: مشخصه­ هاي فني و روش­ هاي اندازه­ گيري [...]
تار نوری - استاندارد ملی 13744-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1: مشخصات عام- استاندارد ملی 1-13744

استاندارد ملی 1-13744 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1: مشخصات عام   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات انشعاب های مورد استفاده در میدان تار نوری است که برای فراهم کردن انتقال ایمن [...]
تار نوری - استاندارد ملی 13744-1-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1-1: فرم خام مشخصات تفصیلی- استاندارد ملی 1-1-13744

استاندارد ملی 1-1-13744 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1-1: فرم خام مشخصات تفصیلی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه فرم خام مشخصات تفصیلی برای استانداردIEC61314-1 است. این فرم خام مشخصات تفصیلی، به تنهایی، [...]
تقویت کننده‌های نوری - استاندارد ملی 11624-1-1

تقویت کننده‌های نوری- روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره – روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی 1-1-11624

استاندارد ملی 1-1-11624 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: تقویت کننده‌های نوری-روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره –روش تحلیلگر طیف نوری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تقویت کننده های نوری تجاری قابل دسترس (OA) و ماژول های تقویت شده نوری می باشد. این [...]