برچسب: استاندارد ایمنی

الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان- استاندارد ملی 5042

استاندارد ملی 5042 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع: دوچرخه - الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان   مقدمه این استاندارد در پاسخ به تقاضای سراسری در دنیا توسعه یافته است و هدف این است که اطمینان حاصل شود دوچرخه های ساخته شده در انطباق با این استاندارد تا [...]