برچسب: استاندارد ملی ایمنی کودکان

سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-1

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون- استاندارد ملی 1-14238

استاندارد ملی 1-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  با توجه به رشد و توسعه زندگی شهرنشینی و اهمیت وجود مجموعه های نوین تفریحی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی راه اندازی مجموعه های [...]
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-2

سرسره‌های آبی-قسمت 2:دستورالعمل ها- استاندارد ملی 2-14238

استاندارد ملی 2-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  راه اندازی مراکز تفریحی آبی رو به افزایش است و این امر نگرانی های ناشی از افزایش آسیب‌های جدی هنگام استفاده از سرسره های آبی را بیشتر میکند. [...]
امكانات ورزشي و تفريحي طنابي - استاندارد ملی 22151-2

امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 2: الزامات بهره برداري- استاندارد ملی 2-22151

استاندارد ملی 2-22151 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع: امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 2: الزامات بهره­ برداري    مقدمه مسیرهای طنابی بسیار متنوع بوده ، ممکن است برای اهداف یادگیری، تفریحی، آموزشی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت های مسیرهای طنابی بهتر [...]
امكانات ورزشي و تفريحي - استاندارد ملی 22151-2

امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 2: الزامات بهره برداري 2-22151

استاندارد ملی 2-22151 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 2: الزامات بهره­ برداري    مقدمه مسیرهای طنابی بسیار متنوع بوده، ممکن است برای اهداف یادگیری، تفریحی، آموزشی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت های مسیرهای طنابی بهتر است توسط [...]
امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي - استاندارد ملی 22151-1

امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 1: الزامات ساخت و ايمني- استاندارد ملی 1-22151

استاندارد ملی 1-22151 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 1: الزامات ساخت و ايمني   مقدمه مسیر های طنابی بسیار متنوع است و ممکن است برای اهداف یادگیری، تفریحی، آموزشی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت های مسیرهای تمامی [...]
گهواره هاي خميده - استاندارد ملی 15380

كالاهاي مراقبت و استفاده كودك- گهواره هاي خميده- استاندارد ملی 15380

استاندارد ملی 15380 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:كالاهاي مراقبت و استفاده كودك-گهواره ­هاي­ خميده   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روش های آزمون مربوط به گهواره خمیده ثابت یا تاشو کودک تا وزن ۹ کیلوگرم یا کودکانی [...]
کالاهای مراقبت و استفاده کودک- استاندارد ملی 19883-2

کالاهای مراقبت و استفاده کودک- حمل کننده کودک- الزامات ایمنی و روش های آزمون- قسمت 2: آغوشی نرم- استاندارد ملی 2-19883

استاندارد ملی 2-19883 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:کالاهای مراقبت و استفاده کودک-حمل­ کننده کودک-الزامات ایمنی و روش­ های آزمون-قسمت 2: آغوشی نرم   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روشهای آزمون آغوشی نرم بدون ساختار نگهدارنده است که در بردارنده دهانه هایی برای تمام [...]
ايمني اسباب بازي- استاندارد ملی 6204-2

ايمني اسباب بازي- قسمت 2: اشتعال پذيري- استاندارد ملی 2-6204

استاندارد ملی 2-6204 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:ايمني اسباب­ بازي- قسمت 2: اشتعال­ پذيري   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن رده مواد اشتعال پذیر، با ممنوعیت کاربرد اسباب بازی و همچنین الزامات مربوط به اشتعال پذیری اسباب بازیی های [...]

الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان- استاندارد ملی 5042

استاندارد ملی 5042 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع: دوچرخه - الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان   مقدمه این استاندارد در پاسخ به تقاضای سراسری در دنیا توسعه یافته است و هدف این است که اطمینان حاصل شود دوچرخه های ساخته شده در انطباق با این استاندارد تا [...]