برچسب: استاندارد ملی تجهیزات اداری و آموزشی

مديريت منابع زباني - استاندارد ملی 22530-1

مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه اي – قسمت 1: بازنمود ساختار مشخصه اي- استاندارد ملی 1-22530

استاندارد ملی 1-22530 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه­ اي - قسمت 1: بازنمود ساختار مشخصه­ اي   مقدمه این استاندارد ملی بر اساس قسمت یک استاندارد بین المللیISO/IEC24610 نوشته شده است. این قسمت از استاندارد بین المللیISO24610 از توافق بین کنسرسیوم ابداعی [...]
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-3

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت 3: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي- استاندارد ملی 3-22412

استاندارد ملی 3-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت 3: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات صحافی و عملیات [...]
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-4

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت4: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل- استاندارد ملی 4-22412

استاندارد ملی 4-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت4: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای طراحی و ساخت تجهیزات تبدیل مورد استفاده در صنایع مجموعه [...]
فناوري نگاشتاري - استاندارد ملی 22412-2

فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 2: سامانه ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ- استاندارد ملی 2-22412

استاندارد ملی 2-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ­ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 2: سامانه ­ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات [...]
فناوري نگاشتاري - استاندارد ملی 22412-1

فناوري نگاشتاري (گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 1: الزامات عمومي- استاندارد ملی 1-22412

استاندارد ملی 1-22412 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري (گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه­ ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 1: الزامات عمومي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین شاخص های ایمنی برای طراحی و ساخت تجهیزات جدید مورد استفاده در سامانه های [...]
آمار بين ‌المللي كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 9104

اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 9104

استاندارد ملی 9104 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع:اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي   مقدمه این استاندارد ملی،راهنمایی هایی درباره گردآوری گزارش دهی آماری را به جامعه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای ارائه می دهد.  بند ۲ و بند ۶ هسته اصلی این استاندارد ملی [...]
مدیریت سند الکترونیکی- استاندارد ملی 17421-2

مدیریت سند الکترونیکی- واژگان-قسمت 2: مدیریت گردش کار- استاندارد ملی 2-17421

استاندارد ملی 2-17421 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مدیریت سند الکترونیکی- واژگان-قسمت 2: مدیریت گردش کار   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصطلاحات و مفاهیم مربوط به مدیریت گردش کار سند الکترونیکی است. هدف این استاندارد تسهیل ارتباطات در زمینه مدیریت سند [...]
مستند سازی فنی محصول- استاندارد ملی 17418-1

مستند سازی فنی محصول– طراحی برای ساخت، هم گذاری، جداسازی و فراوری پایان عمر- قسمت 1: مفاهیم و الزامات عمومی- استاندارد ملی 1-17418

استاندارد ملی 16660 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین ­المللی اقلام کتابخانه ­ای(شباک)   مقدمه این مدرک برای ارائه روشی استاندارد به منظور نمایش انواع مختلفی از کاربردهای یک قلم در کتابخانه یا سازمان‌های مرتبط ایجاد شد. به طور معمول کتابخانه‌ها برای اقلامی [...]
شناساگر بین المللی اقلام کتابخانه ای- استاندارد ملی 16660

اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین المللی اقلام کتابخانه ای(شباک)- استاندارد ملی 16660

استاندارد ملی 16660 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین ­المللی اقلام کتابخانه ­ای(شباک)   مقدمه این مدرک برای ارائه روشی استاندارد به منظور نمایش انواع مختلفی از کاربردهای یک قلم در کتابخانه یا سازمان‌های مرتبط ایجاد شد. به طور معمول کتابخانه‌ها برای اقلامی [...]
چارچوب مدیریت زبانی - استاندارد ملی 15811-8

چارچوب مدیریت زبانی- چارچوب گزارمان معنایی (SemAF) – قسمت 8: رابطه های معنایی در گفتمان، طرح واره های گزارمانی کانونی (DR-کانونی)- استاندارد ملی 8-15811

استاندارد ملی 8-15811 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: چارچوب مدیریت زبانی- چارچوب گزارمان معنایی (SemAF) - قسمت 8: رابطه­ های معنایی در گفتمان، طرح واره ­های گزارمانی کانونی (DR-کانونی)   مقدمه در دهه گذشته افزایش کدگذاری پیکره‌های گزارمانی شده زبانی بسیاری از پدیده ها در حمایت از [...]
فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15779

فناوری اطلاعات- تجهیزات اداری- اندازه گیری شاخصه های کیفی تصویر بروندادهای چاپی- تصاویر تک-رنگ متنی و نگاره ای- استاندارد ملی 15779

استاندارد ملی 15779 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری- اندازه­گ یری شاخصه­ های کیفی تصویر برونداد­های چاپی- تصاویر تک­رنگ متنی و نگاره­ای   مقدمه  این استاندارد به منظور کمک به مهندسان کنترل کیفی برای ارزیابی کیفی چاپ سامانه‌های تصویربرداری اداری طراحی شده است . در [...]
مدیریت منابع زبانی- استاندارد ملی 15811-6

مدیریت منابع زبانی- چارچوب گزارمان معنایی – قسمت 6: اصول گزارمان معنایی (اصول SemAF)- استاندارد ملی 6-15811

استاندارد ملی 15779 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری- اندازه­گ یری شاخصه­ های کیفی تصویر برونداد­های چاپی- تصاویر تک­رنگ متنی و نگاره­ای   مقدمه  این استاندارد به منظور کمک به مهندسان کنترل کیفی برای ارزیابی کیفی چاپ سامانه‌های تصویربرداری اداری طراحی شده است . در [...]
آمار تولید و توزیع کتاب ها- استاندارد ملی 8896

اطلاعات و دبیزش- آمار تولید و توزیع کتاب ها، روزنامه ها، نشریات ادواری و انتشارات الکترونیکی- استاندارد ملی 8896

استاندارد ملی 8896 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و دبیزش- آمار تولید و توزیع کتاب­ ها، روزنامه­ ها،نشریات ادواری و انتشارات الکترونیکی   مقدمه اهداف این استاندارد، دادن رهنمودهایی برای انجمن بین المللی نشر در نگهداری از آمارنشر است. اولین ویرایش آن تا حد زیادی بر [...]
امانت بین‌کتابخانه‌ای- استاندارد ملی 15778

اطلاعات و ستندسازی(دبیزش)- اتصال متقابلِ‌ سامانه‌های باز– تعریف برنامه کاربردی خدمتِ امانت بین‌کتابخانه‌ای- استاندارد ملی 15778

استاندارد ملی 15778 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و ستندسازی(دبیزش)- اتصال متقابلِ‌ سامانه‌های باز– تعریف برنامه کاربردی خدمتِ امانت بین‌کتابخانه‌ای   مقدمه  این استاندارد ملی یک استاندارد لایه کاربردی در چهارچوب اتصال متقابل سامانه های باز است که در استاندارد ملی شماره 16274 تعریف شده است [...]
مدادهای نوکی - استاندارد ملی 7209-2

مدادهای نوکی – قسمت 2: مغزی های گرافیتی– طبقه بندی و ابعاد- استاندارد ملی 2-7209

استاندارد ملی 2-7209 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع:مدادهای نوکی - قسمت 2: مغزی­های گرافیتی– طبقه­ بندی و ابعاد   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین طبقه بندی و تعیین ابعاد مغزی های گرافیتی مورد استفاده در مدارهای نوکی است.  دو نوع مغز گرافیتی [...]