برچسب: استاندارد ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی

عوامل براق کننده مجاز - استاندارد ملی A1-14409

افزودنی­های خوراکی – عوامل براق کننده مجاز – فهرست و ویژگی­ها – اصلاحیه- استاندارد ملی A1-14409

استاندارد ملی A1-14409 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع: افزودنیهای خوراکی- عوامل براق کننده مجاز- فهرست و ویژگیها- اصلاحیه   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 14409: سال ۱۳۹۰میباشد:  در جدول ۲ (فهرست عوامل براق کننده) ، [...]
ﺧﻮراك دام - استاندارد ملی A1-12257

ﺧﻮراك دام- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺮاﻟﻨﻮن ﺑﻪ روش ‏ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻪ ‏وﺳﻴﻠﻪ ‏ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ- روش آزمون‏ (اصلاحیه شماره ا)- استاندارد ملی A1-12257

استاندارد ملی A1-12257 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:ﺧﻮراك دام- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺮاﻟﻨﻮن ﺑﻪ روش ‏ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻪ ‏وﺳﻴﻠﻪ ‏ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ- روش آزمون‏(اصلاحیه شماره ا)   هدف:  هدف از تدوین اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره  12257 [...]
شيرطعم دار - استاندارد ملی A1-1527

شيرطعم دار – ويژگي ها و روش هاي آزمون-استاندارد ملی A1-1527

استاندارد ملی A1-1527 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:شيرطعم دار - ويژگي ها و روش هاي آزمون   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه ، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۲۷ سال ۱۳۹۳ می باشد. برای تولید شیرهای طعم دار، مقداری اسانس، [...]
شيره نارگيل- استاندارد ملی A1-12001

شيره نارگيل-ويژگي ها- استاندارد ملی A1-12001

استاندارد ملی A1-12001 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:شيره نارگيل-ويژگي­ ها   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه ، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 12001 سال ۱۳۸۷، شیره نارگیل- ویژگی ها می باشد:  در جدول شماره ۵ حد قابل قبول ویژگی میزان [...]
كره گياهي(مارگارين) - استاندارد ملی A1-143

كره گياهي(مارگارين) – ويژگي ها و روش آزمون- استاندارد ملی A1-143

استاندارد ملی A1-143 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:كره گياهي(مارگارين) - ويژگي ها و روش آزمون   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۳ کره گیاهی (مارگارین)- ویژگیها و روشهای آزمون :سال ۱۳۹۴ میباشد : در ردیف [...]
دانه کلزا با اسید اروسیک پائین(کانولا)- استاندارد ملی 15621

دانه کلزا با اسید اروسیک پائین(کانولا)- ویژگیها و روش های آزمون- استاندارد ملی 15621

استاندارد ملی 15621 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:دانه کلزا با اسید اروسیک پائین(کانولا)   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، نمونه برداری ، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری دانه کلزا با اسید اروسیک پایین(کانولا) غیر تراریخته است. این [...]
افزودنی های خوراکی مجاز - استاندارد ملی 15590

افزودنی های خوراکی مجاز- استاندارد عمومی برچسب زنی افزودنی های خوراکی جهت فروش- استاندارد ملی 15590

استاندارد ملی 15590 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:افزودنی ­های خوراکی مجاز- استاندارد عمومی برچسب­ زنی افزودنی ­های خوراکی جهت فروش   هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی مربوط به برچسب زنی مواد افزودنی خوراکی به منظور ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان است.   دامنه [...]
خوراك انسان و دام- استاندارد ملی 15570

خوراك انسان و دام- كنترل كيفيت تجزيه اي و روش هاي اجرايي صحه گذاري روش آزمون اندازه گيري باقي‌مانده آفت كش‌ها -راهنما-استاندارد ملی 15570

استاندارد ملی 15570 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:خوراك انسان و دام- كنترل كيفيت تجزيه اي و روش هاي اجرايي صحه گذاري روش آزمون اندازه گيري باقي‌مانده آفت كش‌ها -راهنما   هدف: هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اجرایی کنترل کیفیت تجزیه ای و صحه گذاری روش [...]
تعيين آرسنيك معدني در مواد غذايي - استاندارد ملی 15584

مواد غذايي – تعيين عناصر و گونه هاي شيميايي آنها – تعيين آرسنيك معدني در مواد غذايي با منشاء دريايي و گياهي به وسيله كروماتوگرافي مايع تبادل يوني با كارايي بالا متصل به دستگاه پلاسماي القايي جفت شده با آشكارساز طيف سنج جرمي- استاندارد ملی 15584

استاندارد ملی 15584 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي - تعيين عناصر و گونه هاي شيميايي آنها - تعيين آرسنيك معدني در مواد غذايي با منشاء دريايي و گياهي به وسيله كروماتوگرافي مايع تبادل يوني با كارايي بالا متصل به دستگاه پلاسماي القايي جفت شده با آشكارساز [...]
مشتقات نشاسته - استاندارد ملی 15548

مشتقات نشاسته – تعيين تركيب شربت هاي گلوكز، شربت هاي فروكتوز و شربت هاي گلوكز هيدروژنه – به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)- استاندارد ملی 15548

استاندارد ملی 15548 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مشتقات نشاسته - تعيين تركيب شربت­ هاي گلوكز، شربت­ هاي فروكتوز و شربت ­هاي گلوكز هيدروژنه - به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری ترکیب محلول های [...]
مواد غذايي - استاندارد ملی 15549

مواد غذايي- اندازه گيري تركيبات آرسنيك واكنش پذير به شكل هيدريد در برنج به وسيله طيف سنجي جذب اتمي مجهز به سيستم توليد هيدريد پس از استخراج با اسيد- استاندارد ملی 15549

استاندارد ملی 15549 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:مواد غذايي- اندازه ­گيري تركيبات آرسنيك واكنش پذير به شكل هيدريد در برنج به ­وسيله طيف ­سنجي جذب اتمي مجهز به سيستم توليد هيدريد پس از استخراج با اسيد   هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش غربالگری برای [...]
پرتوفرآوري مواد غذايي- استاندارد ملی 15498

پرتوفرآوري مواد غذايي- آيين كار- استاندارد ملی 15498

استاندارد ملی 15498 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:پرتوفرآوري مواد غذايي- آيين­ كار   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین آیین کارپرتوفرآوری مواد غذایی ، با هدف دستیابی به پرتوفرآوری موثر به صورتی است که کیفیت محصولات حفظ و محصولی ایمن و مناسب [...]
آرد کامل ذرت - استاندارد ملی 8151

آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون- استانداردملی 8151

استاندارد ملی 8151 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون   هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیها، روشهای نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری آرد کامل ذرت می‌باشد. دامنه کاربرد  این استاندارد برای آرد کامل ذرت [...]
فرآورده های گوشتی - استاندارد ملی 5753

فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته – ویژگی ها و روش های آزمون- استاندارد ملی 5753

استاندارد ملی 5753 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته – ویژگی­ ها و روش های آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های حسی، فیزیکی ، شیمیایی، میکروبی، بافت شناسی، نمونه برداری، به روش های آزمون، [...]
بلغور ذرت- استاندارد ملی 5656

بلغور ذرت-ویژگی ها و روش های آزمون- استاندارد ملی 5656

استاندارد ملی 5656 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی موضوع:بلغور ذرت-ویژگی ­ها و روش­ های آزمون   هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، روشهای نمونه برداری، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری بلغور ذرت است.  دامنه کاربرد این استاندارد برای بلغور ذرت، مورد مصرف [...]