برچسب: استاندارد ملی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15776-3

فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)- قسمت 3: الزامات محوری انطباق- استاندارد ملی 3-15776

استاندارد ملی 3-15776 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)-قسمت 3: الزامات محوری انطباق   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات محوری انطباق برای توافق نامه های سطح خدمت(SLA) خدمات ابری است که بر مبنای استاندارد ISO/IEC19086-1 قرار [...]
امنیت فناوری اطلاعات (IT) - استاندارد ملی 15775-1

فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)- الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات- قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی- استاندارد ملی 1-15775

استاندارد ملی 1-15775 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)-الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات-قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی   مقدمه هدف مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 ارائه مفاهیم اساسی مربوط به موضوع شایستگی افرادی است که مسئول انجام ارزشیابی‌های امنیت محصول فناوری اطلاعات(IT) و آزمون [...]
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15713-1

فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات- استاندارد ملی 1-15713

استاندارد ملی 1-15713 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات   مقدمه  الگوی تسهیم راز نوعی فن رمزنگاری است که از آن برای حفظ محرمانگی پیام و تقسیم بندی آن به بخش هایی به نام سهم استفاده می شود. الگوی تسهیم راز از [...]
حاکمیت فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15715

حاکمیت فناوری اطلاعات- راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15715

استاندارد ملی 15715 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: حاکمیت فناوری اطلاعات -راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات   مقدمه این استاندارد برای ارائه راهنمایی در خصوص اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از استانداردهای مبتنی بر اصول در حوزه حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات تدوین شده است. [...]