برچسب: استاندارد نساجی

ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15577

ژئوسينتتيك ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك هاي پلي الفيني- روش آزمون- استاندارد ملی15577

استاندارد ملی 15577 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك­ هاي پلي­ الفيني- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارزیابی پراکنش دوده توسط میکروسکوپ می باشد.  یادآوری - در این استاندارد وسایل مورد نیاز [...]

دستمال کاغذی- استاندارد ملی 627

استاندارد ملی 627 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع:دستمال کاغذی- استاندارد ملی ۶۲۷    هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح ذیل در متن استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۷ :سال ۱۳۹۴ می‌باشد:  در زیر بند 3-8 : عبارت «ورق یا برگ» جایگزین کلمه «ورق [...]