برچسب: حمل و نقل

سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)- سامانه هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)- استاندارد ملی 15456

استاندارد ملی 15456 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل موضوع:سامانه ­هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه ­هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)-الزامات عملكردي و روش­ هاي انجام آزمون 15456   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مفهوم عملیات ، الزامات سامانه، و روش های [...]

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش مجموعه مدیریت سیستم ایزو با توجه به مجوزات اخذ شده از نمایندگی CBC کانادا اعلام می دارد که در تمام گرایش های سازمان های آموزشی، موسسات، شرکت ها و... به عنوان مدرس، مشاور، ارائه گواهینامه پایان دوره و... با موسسه شما می تواند همکاری نماید.