برچسب: صنایع شیمیایی

کریولیت طبیعی و مصنوعی- استاندارد ملی 17367

کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم- روش های طیف نورسنجی نشر شعله ای و جذب اتمی-اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 17367

استاندارد ملی 17367-A1 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم- روش­های طیف نور­سنجی نشر شعله­ای و جذب اتمی-اصلاحیۀ شمارۀ 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره17367: سال ۱۳۹۲ با عنوان «کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم -روش [...]
پوشرنگ ها و جلاها- استاندارد ملی 17407

پوشرنگ ها و جلاها- مقاومت پوشش به تراشه شدن – روش آزمون- استاندارد ملی 17407

استاندارد ملی 17407 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:پوشرنگها و جلاها-مقاومت پوشش به تراشه شده- روش آزمون   هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشتی و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد [...]
اندازه گیری آلدهیدها- استاندارد ملی 16512

اندازه گیری آلدهیدهای کل در مونومر استایرن به وسیله تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون- استاندارد ملی 16512

استاندارد ملی 16512 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:اندازه­ گیری آلدهیدهای کل در مونومر استایرن به وسیله تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون   هشدار - در این استاندارد از مواد عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری [...]
نمونه برداری- استاندارد ملی 16491

نمونه برداری و جابه جایی فرآورده های حلقوی مایع- آیین کار- استاندارد ملی 16491

استاندارد ملی 16491 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:نمونه ­برداری و جابه ­جایی فرآورده­ های حلقوی مایع- آیین کار   هشدار - در این استاندارد از مواد، عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری ایمنی و [...]
نوارچسب های خودچسب- استاندارد ملی 16041

نوارچسب های خودچسب- اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی- استاندارد ملی 16041

استاندارد ملی 16041 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:نوار چسبهای خود چسب-اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی   مقدمه استحکام پارگی نوار چسب ها، مقداری است که نشان‌دهنده یکنواختی، کیفیت و توانایی مقاومت در برابر تنش های وارده حین کاربرد و استفاده آن ها است. ازدیاد طول [...]
نمونه برداری- استاندارد ملی 16491

نمونه برداری و جابه جایی فرآورده های حلقوی مایع- آیین کار- استاندارد ملی 16491

استاندارد ملی 16491 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: نمونه ­برداری و جابه ­جایی فرآورده­ های حلقوی مایع- آیین کار   هشدار - در این استاندارد از مواد، عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری ایمنی [...]
رنگ‌ها و جلاها - استاندارد ملی 15986

رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها- استاندارد ملی 15986

استاندارد ملی 15986 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها   هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در سطح وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد [...]
استخراج فراصوت سرب- استاندارد ملی 15985

استخراج فراصوت سرب از نمونه های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار- استاندارد ملی 15985

استاندارد ملی 15985 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: استخراج فراصوت سرب از نمونه­ های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار   هشدار- در این استاندارد در تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب [...]
چسب ها - استاندارد ملی 15984

چسب ها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیله بارگذاری کششی- استاندارد ملی 15984

استاندارد ملی 15984 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: چسبها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیسله بارگذاری کششی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین استحکام برشی اتصالات چسبی چوب با چوب با آزمونه استاندارد بارگذاری شده در حالت کششی و تحت [...]
سیلندرهای گاز - استاندارد ملی 15983

سیلندرهای گاز- گازها و مخلوط های گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجی های شیرهای سیلندر- استاندارد 15983

استاندارد ملی 15983 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: سیلندرهای گاز- گازها و مخلوطهای گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجیهای شیرهای سیلندر   مقدمه استانداردISO5145 ابعاد خروجی های شیرهای مختلف را برای گروه‌های مختلف گاز سازگار مشخص می‌کند. این گروه های گاز سازگار بر اساس معیارهای عملی [...]
تجزیه گاز - استاندارد ملی 15948

تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای- استاندارد ملی 15948

استاندارد ملی 15948 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ­ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه­ ای   مقدمه ‌ روش های مقایسه‌ای در ISO 6143 بر اساس کالیبراسیون چند نقطه ای ای توضیح داده شده است. که برای همه برنامه های کاربردی [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 15947

پوشرنگ ها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگ ها- استاندارد ملی 15947

استاندارد ملی 15947 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:پوشرنگها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگها   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش مقایسه چشمی رنگ فیلم‌های پوشرنگ ها یا محصولات مرتبط با یک استاندارد( یک استاندارد مرجع یا یک استاندارد تازه تهیه شده) است که با [...]
سیلیس - استاندارد ملی 15826

سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون- استاندارد ملی 15826

استاندارد ملی 15826 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون   هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد است.   [...]
گازهای خنک کننده (مبرد) - استاندارد ملی 10050-A1

گازهای خنک کننده (مبرد) – ویژگی ها اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-10050

استاندارد ملی A1- 10050 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:گازهای خنک­ کننده (مبرد) – ویژگی­ها اصلاحیه شماره 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 10050:سال ۱۳۹۶ به عنوان «گاز های خنک کننده -ویژگی‌ها » است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به [...]
نیتروژن صنعتی - استاندارد ملی 3012-A1

نیتروژن صنعتی- ویژگی ها- اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-3012

استاندارد ملی A1- 3012 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: نیتروژن صنعتی- ویژگی­ها- اصلاحیه شماره 1   هدف هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 3012: سال ۱۳۹۵ ،نیتروژن صنعتی- ویژگی ها، می باشد.  در بند یک (هدف و دامنه کاربرد)،«جمله هدف [...]