برچسب: فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15776-3

فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)- قسمت 3: الزامات محوری انطباق- استاندارد ملی 3-15776

استاندارد ملی 3-15776 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)-قسمت 3: الزامات محوری انطباق   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات محوری انطباق برای توافق نامه های سطح خدمت(SLA) خدمات ابری است که بر مبنای استاندارد ISO/IEC19086-1 قرار [...]
امنیت فناوری اطلاعات (IT) - استاندارد ملی 15775-1

فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)- الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات- قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی- استاندارد ملی 1-15775

استاندارد ملی 1-15775 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)-الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات-قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی   مقدمه هدف مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 ارائه مفاهیم اساسی مربوط به موضوع شایستگی افرادی است که مسئول انجام ارزشیابی‌های امنیت محصول فناوری اطلاعات(IT) و آزمون [...]
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15713-1

فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات- استاندارد ملی 1-15713

استاندارد ملی 1-15713 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات   مقدمه  الگوی تسهیم راز نوعی فن رمزنگاری است که از آن برای حفظ محرمانگی پیام و تقسیم بندی آن به بخش هایی به نام سهم استفاده می شود. الگوی تسهیم راز از [...]
مهندسی نرم ‌افزار و سامانه‌ها - استاندارد ملی 15599

مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها –مهندسی و مدیریت وبگاه‌ها برای اطلاعات سامانه‌ها، نرم‌افزار و خدمات- استاندارد ملی 15599

استاندارد ملی 15599 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها –مهندسی و مدیریت وبگاه‌ها برای اطلاعات سامانه‌ها، نرم‌افزار و خدمات   مقدمه افزایش استفاده از وب جهان‌گستر برای هر نوع ارتباطی و توسعه سریع پاسخ کل های فنی، محصولات و خدمات جدید برای توسعه وب گاه ها و [...]
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 14278-11

فناوری اطلاعات- یادگیری، آموزش و مهارت آموزی- فراداده برای منابع یادگیری- قسمت 11: مهاجرت از LOM به MLR- استاندارد ملی 11-14278

استاندارد ملی 11-14278 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات موضوع: فناوری اطلاعات-یادگیری، آموزش و مهارت آموزی- فراداده برای منابع یادگیری- قسمت 11: مهاجرت از LOM به MLR   مقدمه هدف اصلی مجموعه استاندارد ISO/IEC19788 عبارت است از: 1- تسهیل در توضیح یک منبع یادگیری با ارائه رویکردی مبتنی بر استانداردها برای شناسایی [...]