برچسب: فناوری نانو

فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- استاندارد ملی 15524

فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- استاندارد ملی 15524

استاندارد ملی 15524 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون برای مشخصه یابی کمی و تعیین ترکیب نانو مواد با مقادیر بسیار اندک محدوده (ppt) [...]
فناوری حباب ریز- استاندارد ملی 15588

فناوری حباب ریز- اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز- استاندارد ملی 15588

استاندارد ملی 15588 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری حباب ریز- اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین واژگان و تعاریف مورد استفاده در حوزه فناوری حباب ریز است. واژگان در این استاندارد اصول کلی، اندازه گیری [...]
فناوری نانو - استاندارد ملی 15523

فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها- استاندارد ملی 15523

استاندارد ملی 15523 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، بررسی اجمالی روش ها و فرایندهای در دسترس [...]
نانو ذرات پودری و نانوکلوئیدهای - استاندارد ملی 15509

فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- استاندارد ملی 15509

استاندارد ملی 15509 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- ویژگی ها و روشهای اندازه گیری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیهای نانوذرات پودری و کلوئیدی متداول مورد استفاده در مخلوط های سیمانی شامل خمیر [...]