برچسب: محیط

کیفیت خاک - استاندارد ملی 13944

کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک- استاندارد ملی 13944

استاندارد ملی 13944 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش برای اندازه گیری وزن مخصوص خشک خاک ها بر اساس جرم و حجم یک نمونه خاک است. این روشها شامل خشک کردن [...]
کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - استاندارد ملی 13717

کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه – روش آزمون- استاندارد ملی 13717

استاندارد ملی 13717 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش برای اندازه گیری چگالی بر اساس جرم و حجم دانه‌های خاک است. روش اول (به زیر بند 4-1 مراجعه شود) برای [...]
برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- استاندارد ملی 13244

برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روش های اجرایی- استاندارد 13244

استاندارد ملی 13244 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع:برچسبها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روشهای اجرایی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول و روشهای اجرایی برای توسعه برنامه‌های برچسب‌گذاری محیط زیستی نوع اول است که شامل انتخاب رده [...]
کیفیت خاک- استاندارد ملی 11115-3

کیفیت خاک- انحلال برای اندازه گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- استاندارد ملی 3-11115

استاندارد ملی 3-11115 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- انحلال برای اندازه­ گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- روش آزمون   مقدمه این استاندارد، طرحی برای تجزیه پارامترهای معدنی در خاک و مواد خاک است. [...]
استخراج کرم های خاکی - استاندارد ملی 12773-1

کیفیت خاک– نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک– قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم های خاکی- استاندارد ملی 1-12773

استاندارد ملی 1-12773 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک –نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک –قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم­های خاکی   مقدمه این استاندارد به دلیل لزوم رشد استاندارد سازی روشهای جانورشناسی خاکی در مزارع تدوین شده است. به طور کلی این روشها شامل نمونه برداری، استخراج [...]
خاک - استاندارد ملی 11700-7

اندازه‏ گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 7:اندازه‌گیری درمحل رادیونوکلئیدهای گسیل‌کننده گاما- استاندارد ملی 7-11700

استاندارد ملی 7-11700 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: اندازه‏ گیری پرتوزایی در محیط زیست-خاک- قسمت 7:اندازه‌گیری درمحل رادیونوکلئیدهای گسیل‌کننده گاما   مقدمه طیف سنجی در محل گاما، یک روش دقیق و سریع برای ارزیابی غلظت پرتوزایی رادیو نوکلوئیدهای گسیل کننده گامای موجود در لایه فوقانی خاک یا نهشته در سطح [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 11116

کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده- استاندارد ملی 11116

استاندارد ملی 11116 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده   هشدار- افرادی که از این استاندارد استفاده می کنند باید با آزمایش های آزمایشگاهی روزمره آشنا باشند. این استاندارد تمامی موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 10963

کیفیت خاک- اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی موثر (CEC) و کاتیون های قابل تبادل با استفاده از محلول هگزامین کبالت تری‌کلرید- استاندارد ملی 10963

استاندارد ملی 10963 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- اندازه­ گیری ظرفیت تبادل کاتیونی موثر (CEC) و کاتیون­های قابل تبادل با استفاده از محلول هگزامین کبالت تری‌کلرید   مقدمه ظرفیت تبادل کاتیون(CEC) خاک ها و رس ها و همچنین جمعیت کاتیون قابل تبادل، ویژگی‌های اساسی حاصلخیزی خاک می باشند. [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 10954

کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما- استاندارد ملی 10954

استاندارد ملی 10954 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی هایی برای اصول و روش های اصلی در خصوص تعیین مقادیر زمینه برای مواد آلی و معدنی موجود در خاک در مقیاس محلی/ منطقه‌ای [...]
فتالات ها با کروماتوگرافی گازی - استاندارد ملی 10847-33

هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات ها با کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی (GC/MS)- استاندارد ملی 33-10847

استاندارد ملی 33-10847 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات­ها با کروماتوگرافی گازی/طیف ­سنجی جرمی (GC/MS)   مقدمه  قسمت های مختلف استاندارد ISO16000 الزامات عمومی مربوط به اندازه گیری آلاینده های هوای داخلی و شرایط مهم رعایت شده قبل یا حین نمونه برداری از آلاینده های [...]
سامانه های آتش خاموش کن گازی - استاندارد ملی 10104-15

سامانه های آتش خاموش کن گازی– خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش کننده IG-541- استاندارد ملی 15-10104

استاندارد ملی 15-10104 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سامانه­ های آتش خاموش­ کن گازی – خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش­ک ننده IG-541   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ویژه خاموش کننده IG-541 مورد استفاده در سامانه های آتش خاموش کن [...]
کشتی‌ها و فناوری دریایی- استاندارد ملی 10350

کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل کردن اتصال دهنده های متفاوت بوم- استاندارد ملی 10350

استاندارد ملی 10350 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط­ زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل­ کردن اتصال­ دهنده­ های متفاوت بوم   مقدمه از نظر تاریخی، انواع مختلف اتصال دهنده های انتهای بوم تولید شده اند. این استاندارد، در زمان نیاز به اتصال بوم های [...]

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش مجموعه مدیریت سیستم ایزو با توجه به مجوزات اخذ شده از نمایندگی CBC کانادا اعلام می دارد که در تمام گرایش های سازمان های آموزشی، موسسات، شرکت ها و... به عنوان مدرس، مشاور، ارائه گواهینامه پایان دوره و... با موسسه شما می تواند همکاری نماید.