برچسب: مدیریت کیفیت

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

API RECOMMENDED PRACTICE 755 سال تصویب: 2019 رشته: سیستم مدیریت ریسک موضوع: سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی   این عمل توصیه شده (RP) مبتنی بر اسکنر صدا است و همچنین مسائل عملیاتی را به رسمیت می شناسد. این راهنما برای همه ذینفعان (به عنوان مثال کارمندان ، مدیران ، [...]
ارزیابی انطباق - استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-3

ارزیابی انطباق – الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 3: الزامات شایستگی برای ارزیابی انطباق – الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 3: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت- استاندارد ملی : INSO-ISO-IEC 17021-3

استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-2 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: ارزیابی انطباق - الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت - قسمت 2: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی   مقدمه این مدرک تکمیل کننده استاندارد ملی ایران شماره [...]
ارزیابی انطباق - استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-2

ارزیابی انطباق – الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 2: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی- استاندارد ملی: INSO-ISO-IEC 17021-2

استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-3 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع:ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت - قسمت 3: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت مقدمه: مقدمه این استاندارد و تکمیل‌کننده استاندارد ملی ایران شماره1- 17021 است. به [...]
خط مشي قابليت رديابي - استاندارد ملی 16358

خط مشي قابليت رديابي نتايج اندازه گيري- استاندارد ملی 16358

استاندارد ملی 16358 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: خط­ مشي قابليت ­رديابي ­نتايج ­اندازه­ گيري   مقدمه به منظور اطمینان از نتایج آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده، و مراکز اعتباردهی، خط مشی های اتحادیه بین المللی تعیین صلاحیت آزمایشگاهی را پیاده سازی کرده و راهنماهای آن را با هدف دستیابی به [...]
ماشين آلات خاك برداري - استاندارد ملی 22570

ماشين آلات خاك برداري – فرآيند ارزيابي انطباق وگواهي كردن- استاندارد ملی 22570

استاندارد ملی 22570 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: ماشين­­ آلات خاك ­برداري - فرآيند ارزيابي انطباق وگواهي كردن   مقدمه کمیته فنی ISO، ISO/TC127 ماشین آلات خاکبرداری در سال ۱۹۶۸ به منظور ارتقاء سطح کیفی تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای صنعت ماشین آلات خاکبرداری(EMM) تشکیل شد. هدف این کمیته توسعه [...]
ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه - استاندارد ملی 15717

ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه- استاندارد 15717

استاندارد ملی 15717 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه   مقدمه هدف از تهیه و تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی درباره ساختار شکست کار برای آن دسته از افرادی است که در زمینه مدیریت پروژه و برنامه کار می کنند و کسانی که [...]
ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه - استاندارد ملی 15717

ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه

استاندارد ملی 15676 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: امنیت جامعگی- راهنماهایی برای ایجاد ترتیبات مشارکتی   مقدمه  دنیا به اجتماعی جهانی از جوامع وابسته به هم تحول پیدا کرده است. تغییر در روابط فنی و اقتصادی به وابستگی های حقوقی و فرامرزی به منظور (حصول به) عملکردها و ثروت های [...]
امنیت جامعگی - استاندارد ملی 15676

امنیت جامعگی- راهنماهایی برای ایجاد ترتیبات مشارکتی- استاندارد ملی 15676

استاندارد ملی 15676 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: امنیت جامعگی- راهنماهایی برای ایجاد ترتیبات مشارکتی   مقدمه  دنیا به اجتماعی جهانی از جوامع وابسته به هم تحول پیدا کرده است. تغییر در روابط فنی و اقتصادی به وابستگی های حقوقی و فرامرزی به منظور (حصول به) عملکردها و ثروت های [...]
سه رویکرد آماری - استاندارد ملی 15675

سه رویکرد آماری برای ارزیابی و تفسیر عدم‌قطعیت اندازه‌گیری- استاندارد ملی 15675

استاندارد ملی 15674 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: سه رویکرد آماری برای ارزیابی و تفسیر عدم‌قطعیت اندازه‌گیری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه رویکرد آماری اساسی برای ارزشیابی و تفسیر عدم قطعیت اندازه‌گیری است. رویکرد فراوانی گرا شامل بازه‌های عدم قطعیت خودگردان، رو یکرده [...]

مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی- راهنمای مدیریت پورتفوی- استاندارد ملی 15674

استاندارد ملی 15674 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع: مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی- راهنمای مدیریت پورتفوی   مقدمه این استاندارد ملی، راهنمایی در مورد اصول مدیریت پورتفوی پروژه و برنامه ارائه می کند. به طور معمول ، مدیریت پورتفوی پروژه و برنامه، پشتیبانی می کند که راهبردهای سازمان، ارزش سازمانی [...]
نمونه برداری - استاندارد ملی 11496-4

روش های اجرایی نمونه برداری برای بازرسی از طریق متغیرها- قسمت 4: روش های اجرایی برای ارزیابی سطوح کیفی اظهار شده- استاندارد ملی 4-11496

استاندارد ملی 4-11496 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع:روش­های­ اجرایی نمونه ­برداری برای بازرسی از طریق متغیرها- قسمت 4: روش­های ­اجرایی برای ارزیابی سطوح کیفی اظهار شده   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ایجاد طرحها و روشهای نمونه برداری از طریق متغیرهایی است که می توانند جهت [...]

خط مشی عدم قطعیت کالیبراسیون-استاندارد ملی 16357

استاندارد ملی 16357 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت موضوع:خط مشی عدم قطعیت کالیبراسیون    پیشگفتار استاندارد «خط مشی عدم قطعیت کالیبراسیون» که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دویست و نوزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ /۲۴ ۷/ ۹۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به [...]