برچسب: مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی

گچ عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

گچ – پنل‌هاي مركب صفحه هاي گچي عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

استاندارد ملی 12805 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: گچ - پنل‌هاي مركب صفحه ­هاي گچي عايق حرارتي/صوتي- تعاريف، الزامات و روش‌هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و عملکرد پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی- صوتی [...]
: عایقحرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی

عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی- استاندارد ملی 11869

استاندارد ملی 11869 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی   این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این فرآورده ها را بیان نمی کند بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول [...]