برچسب: نانو

فناوری نانو - استاندارد ملی 15523

فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها- استاندارد ملی 15523

استاندارد ملی 15523 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، بررسی اجمالی روش ها و فرایندهای در دسترس [...]
نانو ذرات پودری و نانوکلوئیدهای - استاندارد ملی 15509

فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- استاندارد ملی 15509

استاندارد ملی 15509 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو موضوع: فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- ویژگی ها و روشهای اندازه گیری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیهای نانوذرات پودری و کلوئیدی متداول مورد استفاده در مخلوط های سیمانی شامل خمیر [...]