برچسب: ورزش

کریکت - استاندارد ملی 15616-3

تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 3: محافظ های پا برای فرد ضربه زننده، نگهدارنده میله چوبی و دونده ها، محافظ های ران، بازو و سینه برای فرد- استاندارد ملی 3-15616

استاندارد ملی 3-15616 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی موضوع: تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 3: محافظ­ های پا برای فرد ضربه زننده، نگهدارنده میله چوبی و دونده ­ها، محافظ ­های ران، بازو و سینه برای فرد    هدف دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های [...]
کریکت - استاندارد ملی 15616

تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- استاندارد ملی 15616

استاندارد ملی 15616 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی موضوع: تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 1: الزامات عمومی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف، الزامات عمومی و روش های آزمون مربوط به تجهیزات فردی مورد استفاده برای بازیکنان کریکت است. همچنین الزامات مربوط به نشانه [...]
کلاه ایمنی - استاندارد ملی14196

کلاه های ایمنی صنعتی- استاندارد ملی 14196

استاندارد ملی 14196 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی موضوع: کلاه ­های ایمنی صنعتی- ویژگی­ ها و روش ­های آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فیزیکی و عملکردی، روشهای آزمون و الزامات نشانه گذاری کلاه های ایمنی صنعتی است. الزامات اجباری این استاندارد برای کلاه [...]
اسکی آلپاین - استاندارد ملی 13187

اسکی آلپاین– تعیین ویژگی های انعطاف پذیری- استاندارد ملی 13187

استاندارد ملی 13187 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی موضوع: اسکی آلپاین– تعیین ویژگی­ های انعطاف ­پذیری   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری آزمایشگاهی برای مشخص کردن ویژگی های انعطاف پذیری اسکی آلپاین می باشد . هدف این روش ها محاسبه مقاومت قسمت [...]