برچسب: پتروشیمی

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

API RECOMMENDED PRACTICE 755 سال تصویب: 2019 رشته: سیستم مدیریت ریسک موضوع: سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی   این عمل توصیه شده (RP) مبتنی بر اسکنر صدا است و همچنین مسائل عملیاتی را به رسمیت می شناسد. این راهنما برای همه ذینفعان (به عنوان مثال کارمندان ، مدیران ، [...]