برچسب: پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

مقاومت به سوراخ¬ شدگي ژئوممبرين ها - استاندارد ملی 15581

ژئوسينتتيك ها- مقاومت به سوراخ شدگي ژئوممبرين ها-روش آزمون- استاندارد ملی 15581

استاندارد ملی 15579 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- ارزيابي مقاومت در برابر رشد ترك ژئوممبرين­ هاي پلي ­الفيني با استفاده از آزمون بار كششي ثابت بر روي شكاف- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، به دست آوردن داده [...]
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15579

ژئوسينتتيك ها- ارزيابي مقاومت در برابر رشد ترك ژئوممبرين هاي پلي الفيني با استفاده از آزمون بار كششي ثابت بر روي شكاف- روش آزمون- استاندارد ملی 15579

استاندارد ملی 15581 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- مقاومت به سوراخ­ شدگي ژئوممبرين ها-روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، بیان روش آزمون شاخص برای تعیین مقاومت به سوراخ شدگی با میله کوتاه با قطر کم برای ژئوممبرین ها [...]
ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15580

ژئوسينتتيك ها- پيرسازي ژئوممبرين هاي پلي الفيني در آون -روش آزمون- استاندارد ملی 15580

استاندارد ملی 15580 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- پيرسازي ژئوممبرين­ هاي پلي ­الفيني در آون -روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تخمین مقاومت ژئوممبرین های پلی الفینی در برابر پیرسازی گرمائی در مجاورت هوا می باشد. در این [...]
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15577

ژئوسينتتيك ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك هاي پلي الفيني- روش آزمون- استاندارد ملی15577

استاندارد ملی 15577 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك­ هاي پلي­ الفيني- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارزیابی پراکنش دوده توسط میکروسکوپ می باشد.  یادآوری - در این استاندارد وسایل مورد نیاز [...]
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15578

ژئوسينتتيك ها- تعيين خواص كششي ژئوممبرين هاي تقويت نشده پلي اتيلن و پلي پروپيلن انعطاف پذير- روش آزمون- استاندارد ملی 15578

استاندارد ملی 15578 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- تعيين خواص كششي ژئوممبرين ­هاي تقويت نشده پلي­ اتيلن و پلي­ پروپيلن انعطاف پذير- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تعیین خواص کششی ژئوممبرین های تقویت نشده پلی [...]
ژئوسينتتيك ها - استاندارد ملی 15575

اندازه گيري تاثير قرارگيري ژئوممبرين هاي الفيني تقويت نشده درمعرض تابش نور فلورسنت فرابنفش و ميعان- استاندارد ملی 15575

استاندارد ملی 15575 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- اندازه­ گيري تاثير قرارگيري ژئوممبرين­ هاي الفيني تقويت­ نشده درمعرض تابش نور فلورسنت فرابنفش و ميعان- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون و شرایط محیطی تاثیر قرار گیری [...]
دستكش هاي حفاظتي - استاندارد ملی 15534

دستكش هاي حفاظتي -استاندارد ملی 15534

استاندارد ملی 15534 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف موضوع: دستكش ­هاي حفاظتي- الزامات عمومي و روش ­هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی و روشهای آزمون های مرتبط برای طراحی دستکش و ساختار آن، مقاومت مواد مورد استفاده در دستکش [...]
كالاهاي پر شده با پر و كرك - استاندارد ملی 15419

كالاهاي پر شده با پر و كرك- استاندارد ملی 15419

استاندارد ملی 15419   سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف   موضوع: نساجي-كالاهاي پر شده با پر و كرك- البسه با كاربرد معمولي- الزامات   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات منسوجات (پوشش خارجی، پوشش پر کننده، آستر) و پر کننده به کار رفته [...]