برچسب: چرم و پوست

چرم- استاندارد ملی 9623

استاندارد ملی 9623 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چرم - پوست موضوع: چرم -آزمون های شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ثبات - رنگ تعیین محل تهیه نمونه   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین محل تهیه نمونه آزمایشگاهی از یک قطعه چرم ، می باشد این استاندارد شامل روش برچسب گذاری [...]