برچسب: کودها و سموم

اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22248

کودها و بهسازهای خاک – اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22248

استاندارد ملی 22248 سال تصویب:1396 رشته: استاندارد ملی کود و سموم موضوع: کودها و بهسازهای خاک – اوره با پوشش گوگردی(SCU)   مقدمه اوره با پوشش گوگردی(SCU)، شامل ذرات اوره با پوشش گوگرد، کودی کندرها است که برای نخستین بار توسط مرکز توسعه ملی کود ایالت تنسی در آلابامای امریکا در سال ۱۹۶۱ تولید گردیده [...]
پتاسیم تترافنیل برات- استاندارد ملی 22513

کودها وبهسازی خاک – تعیین مقدار پتاسیم محلول در اب- روش وزن سنجی پتاسیم تترافنیل برات- استاندارد ملی 22513

استاندارد ملی 22513 سال تصویب:1396 رشته: استاندارد ملی کود و سموم موضوع: کودها وبهسازی خاک – تعیین مقدار پتاسیم محلول در آب- روش وزن سنجی پتاسیم تترافنیل برات   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقدار پتاسیم محلول در آب در عصاره کود مورد آزمون، است این استاندارد [...]
اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22249

کودها و بهسازی خاک- اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22249

استاندارد ملی 22249 سال تصویب:1396 رشته: استاندارد ملی کود و سموم موضوع: کودها و بهسازی خاک- اوره با پوشش گوگردی(SCU)- الزامات کلی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی در خصوص نمونه برداری و آماده سازی آزمایه ، علامت گذاری و برچسب زنی، بسته‌بندی، حمل و نقل و شرایط [...]
کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده- استاندارد ملی 22189

کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده- استاندارد ملی 22189

استاندارد ملی 22189 سال تصویب:1396 رشته: استاندارد ملی کود و سموم موضوع: کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری فسفر در ترکیبات استخراج شده از کود است. این استاندارد برای اندازه گیری شکل های مختلف فسفر مانند فسفر محلول در اسید های [...]