دسته: محیط زیست

سیستم های مدیریت محیط زیست- استاندارد ملی ۱۵۵۸۶

استاندارد ملی 15586 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سیستم های مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار   پیشگفتار استاندارد « سیستم های (سامانه های) مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی [...]

زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری- استاندارد ملی ۱۵۳۶۶

استاندارد ملی 15366 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری -آیین کار   پیشگفتار استاندارد « زیباسازی شهری -کاربرد رنگ در فضاهای شهری- آیین کار که پیش نویس آن بر اساس پروژه مطالعاتی و مجموعه ضوابط و ملاک عمل های موجود در سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه [...]