برچسب: دانلود رایگان استانداردهای ملی ایران

نوارچسب های خودچسب- استاندارد ملی 16041

نوارچسب های خودچسب- اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی- استاندارد ملی ۱۶۰۴۱

استاندارد ملی 16041 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:نوار چسبهای خود چسب-اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی   مقدمه استحکام پارگی نوار چسب ها، مقداری است که نشان‌دهنده یکنواختی، کیفیت و توانایی مقاومت در برابر تنش های وارده حین کاربرد و استفاده آن ها است. ازدیاد طول [...]
نمونه برداری- استاندارد ملی 16491

نمونه برداری و جابه جایی فرآورده های حلقوی مایع- آیین کار- استاندارد ملی ۱۶۴۹۱

استاندارد ملی 16491 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: نمونه ­برداری و جابه ­جایی فرآورده­ های حلقوی مایع- آیین کار   هشدار - در این استاندارد از مواد، عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری ایمنی [...]
رنگ‌ها و جلاها - استاندارد ملی 15986

رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها- استاندارد ملی ۱۵۹۸۶

استاندارد ملی 15986 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها   هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در سطح وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد [...]
استخراج فراصوت سرب- استاندارد ملی 15985

استخراج فراصوت سرب از نمونه های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار- استاندارد ملی ۱۵۹۸۵

استاندارد ملی 15985 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: استخراج فراصوت سرب از نمونه­ های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار   هشدار- در این استاندارد در تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب [...]
چسب ها - استاندارد ملی 15984

چسب ها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیله بارگذاری کششی- استاندارد ملی ۱۵۹۸۴

استاندارد ملی 15984 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: چسبها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیسله بارگذاری کششی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین استحکام برشی اتصالات چسبی چوب با چوب با آزمونه استاندارد بارگذاری شده در حالت کششی و تحت [...]
سیلندرهای گاز - استاندارد ملی 15983

سیلندرهای گاز- گازها و مخلوط های گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجی های شیرهای سیلندر- استاندارد ۱۵۹۸۳

استاندارد ملی 15983 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: سیلندرهای گاز- گازها و مخلوطهای گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجیهای شیرهای سیلندر   مقدمه استانداردISO5145 ابعاد خروجی های شیرهای مختلف را برای گروه‌های مختلف گاز سازگار مشخص می‌کند. این گروه های گاز سازگار بر اساس معیارهای عملی [...]
تجزیه گاز - استاندارد ملی 15948

تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای- استاندارد ملی ۱۵۹۴۸

استاندارد ملی 15948 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ­ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه­ ای   مقدمه ‌ روش های مقایسه‌ای در ISO 6143 بر اساس کالیبراسیون چند نقطه ای ای توضیح داده شده است. که برای همه برنامه های کاربردی [...]
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 15947

پوشرنگ ها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگ ها- استاندارد ملی ۱۵۹۴۷

استاندارد ملی 15947 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:پوشرنگها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگها   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش مقایسه چشمی رنگ فیلم‌های پوشرنگ ها یا محصولات مرتبط با یک استاندارد( یک استاندارد مرجع یا یک استاندارد تازه تهیه شده) است که با [...]
سیلیس - استاندارد ملی 15826

سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون- استاندارد ملی ۱۵۸۲۶

استاندارد ملی 15826 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون   هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد است.   [...]
گازهای خنک کننده (مبرد) - استاندارد ملی 10050-A1

گازهای خنک کننده (مبرد) – ویژگی ها اصلاحیه شماره ۱- استاندارد ملی A1-10050

استاندارد ملی A1- 10050 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:گازهای خنک­ کننده (مبرد) – ویژگی­ها اصلاحیه شماره 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 10050:سال ۱۳۹۶ به عنوان «گاز های خنک کننده -ویژگی‌ها » است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به [...]
نیتروژن صنعتی - استاندارد ملی 3012-A1

نیتروژن صنعتی- ویژگی ها- اصلاحیه شماره ۱- استاندارد ملی A1-3012

استاندارد ملی A1- 3012 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: نیتروژن صنعتی- ویژگی­ها- اصلاحیه شماره 1   هدف هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 3012: سال ۱۳۹۵ ،نیتروژن صنعتی- ویژگی ها، می باشد.  در بند یک (هدف و دامنه کاربرد)،«جمله هدف [...]
مایعات شفاف- استاندارد ملی 6236

مایعات شفاف- تخمین رنگ با مقیاس رنگ گاردنر- استاندارد ملی ۶۲۳۶

استاندارد ملی 6236 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: مایعات شفاف-تخمین رنگ با مقیاس رنگ گاردنر   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تخمین رنگ محصولات مایع شفاف، زرد تا قهوه ای با به کار بردن دستگاه های رنگ سنجی به وسیله مقیاس رنگ گاردنر میباشد. این روش، [...]
کیفیت خاک - استاندارد ملی 13944

کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک- استاندارد ملی ۱۳۹۴۴

استاندارد ملی 13944 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش برای اندازه گیری وزن مخصوص خشک خاک ها بر اساس جرم و حجم یک نمونه خاک است. این روشها شامل خشک کردن [...]
کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - استاندارد ملی 13717

کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه – روش آزمون- استاندارد ملی ۱۳۷۱۷

استاندارد ملی 13717 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش برای اندازه گیری چگالی بر اساس جرم و حجم دانه‌های خاک است. روش اول (به زیر بند 4-1 مراجعه شود) برای [...]
برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- استاندارد ملی 13244

برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روش های اجرایی- استاندارد ۱۳۲۴۴

استاندارد ملی 13244 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع:برچسبها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روشهای اجرایی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول و روشهای اجرایی برای توسعه برنامه‌های برچسب‌گذاری محیط زیستی نوع اول است که شامل انتخاب رده [...]