دسامبر 21 2019 0دیدگاه
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1307-2-39

آزمون های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمون های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا- استاندارد ملی 39-2-1307

استاندارد ملی 39-2-1307
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:آزمون­های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون­ها- آزمون­ها و راهنما: آزمون­های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا

 

پیشگفتار

استاندارد آزمون های محیطی– قسمت 2-39:آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمونهای دمای ترکیبی یا دما و رطوبت و فشار کم هوا که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، یک هزار و دویست و بیست و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ22/5/98 تصویب شد. اینک  این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد شرح روشهای آزمون و راهنمایی برای آزمون تجهیزات آزمون یا اجزا تحت آزمون‌های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا است. هدف از آزمون های ترکیبی این است که بررسی شود تا چه اندازه تجهیزات یا اجزا، تحت تاثیر آزمونهای دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا، قرار می گیرند. روش آزمون های ترکیبی نشانگر تغییرات الکتریکی، مکانیکی یا سایر تغییرات فیزیکی است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment