جولای 27 2022 0دیدگاه
API- RECOMMENDED PRACTICE T-8استاندارد

آموزش ایمنی اساسی برای کارکنان دریایی – API RECOMMENDED PRACTICE T-8

آموزش ایمنی اساسی برای کارکنان دریایی

این روش توصیه شده راهنمایی هایی را در مورد مؤلفه های یک سیستم آموزشی موثر در رابطه با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دریایی (HSE) ارائه می دهد. یک ماتریس آموزش ایمنی مشترک ارائه شده است که آموزش اساسی توصیه شده HSE برای پرسنل دریایی را تشریح می کند. این ماتریس می تواند در ارتباط با سایر آموزشهای توصیه شده کاربردی و الزامات خاص شرکت مورد استفاده قرار گیرد. توجه داشته باشید این تمرین توصیه شده بر روی مؤلفه های یک سیستم آموزشی موثر متمرکز است ، که می تواند برای مدیریت هر نوع آموزش استفاده شود. ضمیمه یک لیست لیست آموزش های اساسی ایمنی و فرکانس هایی که برای کار در خارج از ساحل توصیه می شود را بهم پیوست. نیاز به آموزش ایمنی خاص خاص یا فنی خارج از محدوده این سند است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment