سپتامبر 21 2019 0دیدگاه
ارتعاش مکانیکی- استاندارد ملی 10513

ارتعاش مکانیکی– پروفیل های سطح جاده گزارش داده های اندازه گیری شده- استاندارد ملی 10513

استاندارد ملی 10513
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:ارتعاش مکانیکی– پروفیل­ های سطح جاده گزارش داده ­های اندازه ­گیری شده

 

مقدمه

مقصود این استاندارد، تسهیل گردآوری و مقایسه داده های اندازه گیری شده پروفیل قائم جاده است که از منابع مختلف به دست می‌آید. از این رو در این استاندارد، روش همسانی برای گزارش داده های حاصل از اندازه گیری های تک مسیری و چند مسیری ارائه شده است.

بر اساس این روش، مشخص می شود اندازه گیری ها چگونه گزارش شوند اما به نحوه اندازه گیری اشاره نشده است. تجهیزات اندازه گیری می توانند بر نتایج اندازه گیری تاثیر بگذارند، بنابراین بعضی  مشخصه های سیستم اندازه گیری نیز باید در گزارش قید شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی یکسان برای گزارش داده های پروفیل قائم جاده اندازه گیری شده در اندازه گیری های یک مسیره چند مسیره است.

این استاندارد برای گزارش گیری داده های پروفیل قائم اندازه گیری شده بر روی جاده ها، خیابان ها و بزرگراه ها و زمینه های برون جاده‌ای کاربرد دارد. این استاندارد برای داده های ریل قطار کاربرد ندارد. این استاندارد شامل روش‌ها و تجهیزات پردازش و اندازه گیری نمی شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment