آگوست 18 2019 0دیدگاه
ارزیابی انطباق - استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-3

ارزیابی انطباق – الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 3: الزامات شایستگی برای ارزیابی انطباق – الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 3: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت- استاندارد ملی : INSO-ISO-IEC 17021-3

استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-2
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: ارزیابی انطباق – الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 2: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی

 

مقدمه

این مدرک تکمیل کننده استاندارد ملی ایران شماره 1-17021 است. به طور ویژه این استاندارد اقدامات مربوط به شایستگی پرسنل دست‌اندرکار در فرآیند گواهی کردند که در پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره1-17021 سال ۱۳۹۶ آمده است را شفاف میکند.

نهادهای گواهی کننده در قبال کلیه ذینفعان شامل کارفرماهایشان و مشتریان سازمان‌هایی که سیستم مدیریت آنها گواهی شده است مسئولیت دارند تا اطمینان دهند که تنها آن دسته از ممیزهایی که شایستگی های مربوطه را به اثبات رسانده اند، مجاز به انجام ممیزی سیستم های مدیریت زیست محیطی هستند. توصیه می شود کلیه ممیزان سیستم های مدیریت زیست محیطی شایستگی های عام  تشریح شده در استاندارد ملی ایران شماره 1-17021و همچنین دانش تخصصی سیستم مدیریت زیست محیطی تشریح کرد در این مدارک را دارا باشند.

 هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد الزامات شایستگی بیشتری را برای کارکنان دست اندرکار در ممیزی و فرایند گواهی کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی مشخص می‌کند و تکمیل کننده الزامات موجود در استاندارد ملی ایران شماره 1-17021می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment