آگوست 18 2019 0دیدگاه
ارزیابی انطباق - استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-2

ارزیابی انطباق – الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 2: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی- استاندارد ملی: INSO-ISO-IEC 17021-2

استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17021-3
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع:ارزیابی انطباق – الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت – قسمت 3: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت
مقدمه:

مقدمه این استاندارد و تکمیل‌کننده استاندارد ملی ایران شماره1- 17021 است. به ویژه این استاندارد ، شفاف کننده الزامات برای شایستگی کارکنان دست اندرکار در فرایند گواهی کردن است که در بند ۷ و پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره1-17021 سال ۱۳۹۷ آمده است.

نهادهای گواهی کننده در خصوص طرف های ذینفع شامل کارفرمایان خود و مشتریان سازمان هایی که سیستم های مدیریت در آنها گواهی می شود و مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند فقط آن دسته از ممیزانی که شایستگی های مرتبط را اثبات می نمایند ، اجازه انجام ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت را دارند. 

این بدان منظور است که کلیه کارکنان دست‌اندرکار در حوزه‌های کاری گواهی کردن، شایستگی های عام  تشریح شده در استاندارد ملی ایران شماره 1-17021و همچنین دانش تخصصی سیستم مدیریت کیفیت تشریح شده در این استاندارد را داشته باشند.

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد الزامات شایستگی بیشتری را برای کارکنان دست اندرکار در فرایند ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت مشخص می‌کند و تکمیل کننده الزامات موجود در استاندارد ملی ایران شماره1-17021 می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment