آوریل 17 2019 0دیدگاه

ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم – نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی- استاندارد ملی 15543

استاندارد ملی 15543
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
موضوع: ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم – نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی

 

مقدمه :

در مجموعه استانداردهای ISO9241-300، به گستره وسیعی از وظایف نمایشگر دیداری و محیط ها اشاره شده و همچنین ابزارهایی برای ارزیابی آنها ارائه شده است. اخیراً توسط این استاندارد فناوری‌های نمایشگر کاغذ الکترونیکی(EPD) توسعه یافته، پوشش داده نمی شود.

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد نور، روش اندازه‌گیری موجود برای ارزیابی EPD ، در حال حاضر ممکن است مناسب نباشد.

 تا زمانی که روش های اندازه گیری و روندهای انطباق برای EPD می‌تواند در مجموعه استانداردهای ISO9241-300 توسعه یابد، این مشخصات فنی آموزش متوسط و راهنما را فراهم می کند. با استفاده از این مشخصات فنی همراه با استانداردهای ISO9241-303 وISO9241-305 میتوان یک درک خوب از چگونگی تجزیه و تحلیل محیط داشت، با وجود اینکه تجزیه و تحلیل روش خاص انطباق هنوز وجود ندارد.

 

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد ایجاد مشخصات فنی روش های آزمون برای ارزیابی نمایشگرهای الکترونیکی کاغذی(EPD) ، هنگام استفاده در محیط ها و وظایف در فضای داخلی می‌باشد. این استاندارد در نظر دارد که روش های اجرایی اندازه گیری استاندارد ISO9241-305 و الزامات عمومی استاندارد ISO9241-303 با یکدیگر به منظور تعریف روندهای انطباق مناسب برای EPD به کار رود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment