نوامبر 25 2019 0دیدگاه
استخراج فراصوت سرب- استاندارد ملی 15985

استخراج فراصوت سرب از نمونه های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار- استاندارد ملی 15985

استاندارد ملی 15985
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: استخراج فراصوت سرب از نمونه­ های رنگ، گرد و غبار، خاک و هوا- آیین کار

 

هشدار- در این استاندارد در تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن، بر عهده کاربر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش استخراج  فراصوت سرب از نمونه های محیطی برای اهداف تجزیه ای است که کاهش و یا اصلاح مقدار سرب موجود در آن نمونه ها مورد نظر است.

2-1 این استاندارد برای مواد زمینه محیطی شامل فیلم های خشک رنگ، ذرات گرد و غبار، خاک و ذرات هوا کاربرد دارد.

3-1 نمونه ها با روش استخراج فراصوت آماده سازی می شوند تا در مرحله بعد، سرب موجود در آنها با به کارگیری روش های تجزیه ای آزمایشگاهی، اندازه‌گیری شود.

4-1 این استاندارد، روش همگن سازی و وزن کردن نمونه ها قبل از استخراج فراصوت، در صورت نیاز، توصیف می کند.

1-5 مقادیر بیان شده در این استاندارد بر حسب یکاهای SI است این استاندارد سایر یکاهای اندازه گیری را شامل نمی شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment