دسامبر 19 2019 0دیدگاه
پساب‌های شهری - استاندارد ملی 15633

استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها- استاندارد ملی 15633

استاندارد ملی 15633
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها

 

مقدمه

با عنایت به افزایش جمعیت، شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، استفاده از پساب برای تأمین بخشی از نیازها در مصارف مختلف و جبران کمبود منابع آب ضروری است. از این رو، تدوین این استاندارد، به منظور تعیین مشخصات کیفیت پساب قابل استفاده در مصارف مختلف و نحوه پایش آنها در راستای تامین سلامت عمومی و حفظ محیط زیست در دستور کار قرار گرفت.

 برخی از نکاتی که در تهیه این استاندارد مورد توجه قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:

این استاندارد با تمرکز بر خصوصیات کیفی مورد نیاز پساب های شهری برای استفاده در مصارف مختلف تهیه شده است و در صورتی که مشترکین غیرخانگی، فاضلاب خود را به شبکه فاضلاب تخلیه نمایند، لازم است کیفیت فاضلاب به تخلیه شده در حدود فاضلاب شهری باشد.

– به منظور لحاظ نمودن کلیه جوانه مرتبط با موضوع استفاده از پساب ها در مصارف مختلف، مطالعات توجیهی طرح، مطابق با نشریه شماره ۴۳۳ سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان «فهرست خدمات مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی» می تواند در دستور کار قرار گیرد.

– در صورت استفاده گوناگون از پساب درنقطه مصرف سختگیرانه ترین محدوده های استانداردی مربوط به مصارف مذکور، ملاک عمل است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment