ژوئن 07 2019 0دیدگاه
اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 1-14256

اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌ كتابخانه‌اي- قسمت 1: ويژگي پروتكل- استاندارد ملی 1-14256

استاندارد ملی 1-14256
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌كتابخانه‌اي- قسمت 1: ويژگي پروتكل

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین پروتکلی برای عنصر خدمت برنامه کاربردی(ASE) امانت بین کتابخانه ای از فروشی که باید به وسیله یک سامانه به منظور مشارکت در تهیه خدمت امانت بین کتابخانه ای به نمایش گذاشته می شود را مشخص می سازد. این استاندارد بیانیه رسمی قواعد رفتاری یکی از دو یا چند هستار شرکت داده شده در یک تراکنش امانت بین کتابخانه ای را فراهم آورده و موارد زیر را مشخص می‌کند.

الف) اقداماتی که باید در دریافت درخواست اصلاح خدمت اتخاذ شود که به وسیله کاربر خدمات امانت بین کتابخانه ای صادر می شود.

ب) اقداماتی که باید در دریافت واحدهای داده ای پروتکل برنامه کاربردی اتخاذ شود.

پ) اقداماتی که باید به عنوان نتیجه رویدادها در سامانه محلی اتخاذ شود.

این استاندارد ویژگی‌هایی (بند )۹ از نحو انتزاعی موردنیاز برای انتقال واحدهای داده ای پروتکل برنامه کاربردی امانت بین کتابخانه ای را فراهم می کند.

 این استاندارد الزامات انطباقی را که باید توسط مجریان این پروتکل برآورده شود، تعیین میکند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment