اکتبر 03 2019 0دیدگاه
امانت بین‌کتابخانه‌ای- استاندارد ملی 15778

اطلاعات و ستندسازی(دبیزش)- اتصال متقابلِ‌ سامانه‌های باز– تعریف برنامه کاربردی خدمتِ امانت بین‌کتابخانه‌ای- استاندارد ملی 15778

استاندارد ملی 15778
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: اطلاعات و ستندسازی(دبیزش)- اتصال متقابلِ‌ سامانه‌های باز– تعریف برنامه کاربردی خدمتِ امانت بین‌کتابخانه‌ای

 

مقدمه

 این استاندارد ملی یک استاندارد لایه کاربردی در چهارچوب اتصال متقابل سامانه های باز است که در استاندارد ملی شماره 16274 تعریف شده است و فراهم آوردن مجموعه‌ای از خدمات لایه کاربردی است که کتابخانه ها می توانند از آنها برای انجام فعالیت‌های مربوط به امانت دادن در محیط اتصال متقابل سامانه های باز استفاده کنند.

 هدف استاندارد اتصال متقابل سامانه های باز ، فراهم ساختن امکانی است که با حداقل توافقات فنی، خارج از چهارچوب استاندارد های اتصال متقابل سامانه های باز، اتصال سامانه های پردازش اطلاعات در موارد زیر فراهم شود:

-از طرف سازندگان مختلف

 -تحت شرایط مدیریت‌های مختلف

– با سطوح مختلف پیچیدگی و فناوری های گوناگون

خدمت امانت بین کتابخانه ای امکان درخواست امانت اقلام کتاب نگاشتی قابل بازگشت همچون کتاب‌ها و آثار کتاب نگاشتی غیرقابل بازگشت همچون شکل های تکثیر شده مقالات موجود در مجلات را فراهم می آورد. همچنین خدمات فوق برخی از روش‌های اجرایی مرتبط همچون تمدید مدت امانات، فراخوانی اقلام اعلام تاخیر در بازگشت امانات و غیره را نیز پشتیبانی می کنند.

 هدف از تعریف خدمات، جنبه های ارتباطی فرایند امانت بین کتابخانه ای در قالب مجموعه ای از خدمات ارائه شده به کاربران توسط عنصر خدمت کاربردی می باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment