اکتبر 13 2019 0دیدگاه
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-2-37

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 2-37 : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری- استاندارد ملی 37-2-10817

استاندارد ملی 37-2-10817
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع:افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری وقطعات غیرفعال-آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 2-37 : آزمون‌ها- خمش کابل برای مفصل‌های تار نوری

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10817 است. از سایر قسمت های این مجموعه عبارتند از:

 قسمت 2-1:آزمونها -ارتعاش (سینوسی)

 قسمت 2-2:آزمون ها -دوام جفت شدگی

قسمت2-5: آزمونها- پیچش

 قسمت 2-6:آزمون های استحکام کششی ساز و کار جفت شدگی

 قسمت2-9: آزمونها -تکانه ها

قسمت2-10 آزمون ها- مقاومت در برابر له شدگی

قسمت2-11: آزمونها- فشارمحوری

  قسمت2-12: آزمون ها- ضربه

 قسمت 2-14آزمون ها -توان نوری بالا

قسمت2-17: آزمونها- سرما

قسمت 2-18:آزمون ها- گرمای خشک- تحمل دمای بالا 

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون اثربخشی آب بندی و محکم کردن سخت افزار مفصل فیبر نوری در شرایطی است که کابل وارد شونده به مفصل یا خارج شونده، از آن در معرض خشک شدن باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment