اکتبر 14 2019 0دیدگاه
تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-33

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت3-33: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها- استاندارد ملی 33-3-10817

استاندارد ملی 33-3-10817
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال– آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری -قسمت3-33: آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها- نیروی بیرون‌کشیدن از غلاف هم‌ترازکننده ارتجاعی با استفاده از پین‌سنجه‌ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و توزیع به رویه ای برای اندازه گیری نیروی بیرون کشیدن بین فرول (پین سنجه) اتصال دهنده نری و غلاف هم تراز کننده ارتجاعی یک تطبیق دهنده است. توصیه می‌شود پین سنجه همان شکل (پخ) مشابه فرول های معمولی را که در اواسط نوری توصیف شده است، داشته باشد، به مجموعه استانداردهای IEC61755-3 و IEC61754 مراجعه شود. این رویه اندازه‌گیری برای اتصال دهنده های نوری فرول استوانه ای تک- تاری کاربرد دارد .

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment