اکتبر 17 2019 0دیدگاه
تار نوری - استاندارد ملی 13744-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1: مشخصات عام- استاندارد ملی 1-13744

استاندارد ملی 1-13744
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1: مشخصات عام

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات انشعاب های مورد استفاده در میدان تار نوری است که برای فراهم کردن انتقال ایمن از واحدهای بافه چند تاری به تارها یا بافه های منفرد به کار می‌رود. این استاندارد متناظر با استاندارد QC880000 مربوط به سامانه ارزیابی کیفیت IEC است.

 این استاندارد رویه های آزمون و اندازه‌گیری را که در مجموعه استاندارد ملی ایران شماره 10817 شرح داده شده است، کاربرد ندارد.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment