اکتبر 17 2019 0دیدگاه
تار نوری - استاندارد ملی 13744-1-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1-1: فرم خام مشخصات تفصیلی- استاندارد ملی 1-1-13744

استاندارد ملی 1-1-13744
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعاب‌های تار نوری- قسمت 1-1: فرم خام مشخصات تفصیلی

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه فرم خام مشخصات تفصیلی برای استانداردIEC61314-1 است. این فرم خام مشخصات تفصیلی، به تنهایی، یک ویژگی نیست. این استاندارد قسمتی از ویژگی عمومی استانداردIEC61314-1  افزاره های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- انشعابهای تار نوری- قسمت 1:ویژگی عمومی است، این استاندارد شامل موارد زیر است:

– کاربرگ خام با دستورالعمل هایی برای آماده‌سازی ویژگی های تفصیلی

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر به اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment