اکتبر 13 2019 0دیدگاه
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-1

افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 1: کلیات و راهنما- استاندارد ملی 1-10817

استاندارد ملی 1-10817
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری-قسمت 1: کلیات و راهنما

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10817، تحت عنوان کلی افزاره های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیر فعال است.سایر قسمت های این مجموعه عبارتند از:

– قسمت2-1: آزمون‌ها- ارتعاش (سینوسی)

 قسمت 2-2:آزمون ها- دوام جفت شدگی

 قسمت2-5: آزمون‌ها- پیچش

 قسمت2-6: آزمون ها – استحکام کششی ساز و کار جفت شدگی

 قسمت2-9: آزمونها -تکانه ها

قسمت 2-10: آزمون ها- مقاومت در برابر له شدگی

 قسمت2-11: آزمونها فشار محوری

 قسمت2-12: آزمون- ضربه

 قسمت2-14: آزمون‌ها توان نوری بالا

 قسمت2-17 آزمونها -سرما

قسمت2-18 آزمونها- گرمای خشک -تحمل دمای بالا

قسمت2-19 آزمونها- گرمای مرطوب حالت پایدار)

قسمت2-21 آزمونها -آزمون چرخه ای ترکیبی دما / رطوبت

 قسمت 2-23آزمون ها- آب بندی مفصل های بدون فشار افزاره های تار نوری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین و ارائه راهنما و اطلاعات کلی برای آزمون های پایه و رویه های اندازه گیری مشخص شده در مجموعه استانداردهایIEC61300-2 وIEC61300-3 برای افزاره های اتصال متقابل و قطعات غیر فعال می باشد.

 توصیه می‌شود که این استاندارد همراه با ویژگی های مرتبطی استفاده شود که آزمون های مورد استفاده درجه شدت مورد نیاز برای هر آزمون، توالی آزمونها در سایت مرتبط بودند و حدود مجاز کارکرد را تعیین می کند. در صورت تضاد بین این استاندارد پایه و ویژگی های مرتبط، هر کدام یک جدیدتر باشد اولویت دارد.

حتی کاربردهای خاص، به خصوص شرایط مرتبط با هدف مدیریت منابع زبانی را تسهیل می‌سازد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment