اکتبر 14 2019 0دیدگاه
افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری - استاندارد ملی 10817-3-22

افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت 3-22: آزمایش ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه- استاندارد ملی 22-3-10817

استاندارد ملی 22-3-10817
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع:افزاره‌ های اتصال متقابل تار نوری و اجزای غیرفعال- آزمون پایه و رویه‌های اندازه‌گیری- قسمت 3-22: آزمایش­ها و اندازه ‌گیری‌ها- نیروی فشاری طوقه

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 3-10817است . سایر قسمتهای آن شامل موارد زیر می باشد:

قسمت3-7: آزمایش‌ها و اندازه گیری ها- وابستگی تضعیف و اتلاف برگشتی قطعات تک مد به طول موج قسمت3-21: اندازه گیری ها و آزمایش‌ها- زمان کلیدزنی

 قسمت 3-25:اندازه گیری ها و آزمایش ها- هم مرکزی بسته های نگهدارنده بدون زاویه و بست های نگهدارنده بدون زاویه با تار نصب شده

 قسمت3-28: آزمایش‌ها و اندازه گیریها- اتلاف گذری

 قسمت3-34: آزمایش‌ها و اندازه گیری ها- تضعیف اتصال دهنده های جفت شده تصادفی

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه اندازه گیری نیروی بارگذاری شده فنری اعمالی روی طوقه در مواردی است که نری ها در طول سرویس‌دهی عادی با همدیگر جفت میشوند. این برای اندازه گیری برای نری اتصال دهنده که دارای طوقه بارگذاری شده فنری است، کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment